ECTS points
180
Education type
Bachelor program
Duration
Three years
Language
English
Degree
Bachelor of Science

Register now for the Experience Days on 1 or 7 December 2022!

The time when sustainability was only for climate and environmental activists is long gone. Virtually every organization is conscious about the impact on people, society, environment and climate. Companies are assessed on sustainability, not only by the government and interest groups (NGOs), but certainly also by the consumer. Therefore, innovations in the field of sustainability contribute to the success of companies.

Various parties are involved when implementing new sustainable technologies, for example in energy supply: the government, corporations, societal groups, knowledge institutions and the consumer. The bachelor's program of Sustainable Innovation gives you an insight in sustainability from each of these different angles. For instance, take the development of hydrogen power plants: it entails more than just technology. Also costs, risks, regulations and societal acceptance play an important role.

You also learn how to place developments and discussions around sustainability in a long-term perspective and how Dutch developments relate to international developments.

Current developments

The bachelor's program of Sustainable Innovation is a topical and challenging degree. It is a mix of theory and practice, thinking and doing. The economic and social science disciplines that you gain experience in are:

 • The interaction between technological, economic and societal developments.
 • Fundamental long-term changes, otherwise called 'transitions'.
 • Global developments, including sustainability in developing countries.
 • The various aspects of the innovation process - invention, innovation, diffusion, use, administration, governance and societal implications.

This knowledge is applied in technical domains including:

 • Energy systems;
 • Sustainable mobility;
 • Built environments and spatial planning.

Because of this multidisciplinary working method, you develop a broad insight in sustainability issues. In the bachelor's program of Sustainable Innovation, you study innovations that propel society towards sustainable production and consumption, from a technical, economic and societal perspective. You learn to speak the language of technology and how economic and societal perspectives count in making decisions about sustainable innovations.

After graduating, you receive your Bachelor of Science in Innovation Sciences. Do you want to know more? Check out the Course structure for more information.

Sustainable Innovation at TU/e: a unique combination

The bachelor's program of Sustainable Innovation is unique, because it combines social sciences and technology. The Sustainable Innovation program is a BSc/MSc program and at least a third of the courses are technical, depending on the specialization at the Department of Mechanical Engineering or the Department of Architecture, Urbanism and Building Sciences. Our students praise the program because of the interesting courses, relatively small scale of education, approachability of teachers and pleasant ambiance.

Who are you?

Sustainable developments are crucial if we wish to retain our wealth and well-being. Therefore, we need students with the ambition to create a more sustainable future. You are talented in science and interested in social sciences and technological developments in a multidisciplinary program. You know how to use your communication skills to connect businesses, governments, consumers and science.

As a Sustainable Innovation student, be prepared to work hard. You have successfully obtained your pre-university certificate including mathematics B and physics. Affinity with societal and technical challenges with regard to sustainability is a must. For more information, please visit the Admission and Enrollment page. Do you have an HBO propedeuse? Check the eligibility and additional requirements.

What do you want to be?

With a degree in Sustainable Innovation you have a broad foundation as a technical engineer. The potential work field ranges from government to consultancies and from housing associations to energy companies. You can also choose to pursue a master's degree. Check out the possibilities at After your bachelor's degree.

ECTS points
180
Education type
Bachelor program
Duration
Three years
Language
English
Degree
Bachelor of Science

Registreer je nu voor de Experience Days op 1 of 7 december 2022! 

Duurzaamheid is al lang geen onderwerp meer voor alleen klimaat- en milieuactivisten. Vrijwel iedere organisatie denkt bewust na over de impact op mens, maatschappij, milieu en klimaat. Bedrijven worden erop beoordeeld, niet alleen door de overheid en belangengroepen (ngo’s), maar zeker ook door de consument. Innovaties op het gebied van duurzaamheid leveren om die reden een bijdrage aan het commerciële succes van bedrijven.

Bij het invoeren van nieuwe duurzame technologieën, bijvoorbeeld in de energievoorziening, zijn altijd meerdere partijen betrokken: de overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke groeperingen, kennisinstellingen en ook de consument. Bij Sustainable Innovation bekijk je een vraagstuk over duurzaamheid vanuit deze verschillende partijen. Neem bijvoorbeeld de ontwikkeling van waterstofcentrales: daar komt meer bij kijken dan alleen techniek. Ook de kosten, risico's, regelgeving en de acceptatie door de maatschappij spelen hierbij een rol.

Daarnaast leer je recente ontwikkelingen en discussies over duurzaamheid te plaatsen in een langetermijnperspectief en hoe Nederlandse ontwikkelingen zich verhouden op internationaal niveau.

Actuele ontwikkeling

De bachelor Sustainable Innovation is een actuele en uitdagende opleiding. Het is een mix tussen theorie en praktijk, tussen denken en doen. De economische en sociale wetenschapsdisciplines waarin je ervaring opdoet:

 • De interactie tussen technologische, economische en sociale ontwikkelingen.
 • Fundamentele langetermijnveranderingen ofwel ‘transities’.
 • Globale ontwikkelingen, inclusief duurzaamheid in ontwikkelingslanden.
 • De verschillende aspecten van het innovatietraject - uitvinding, innovatie, diffusie, gebruik, beleid, sturing en maatschappelijke implicaties.

Deze kennis wordt toegepast in technische domeinen zoals:

 • Energiesystemen;
 • Duurzame mobiliteit;
 • Gebouwde omgeving en ruimtelijke planning.

Dankzij deze multidisciplinaire manier van werken ontwikkel je een breed inzicht in duurzaamheidsvraagstukken. Bij Sustainable Innovation bestudeer je innovaties, die de samenleving helpen duurzaam te produceren en consumeren, vanuit technisch, economisch en sociaal perspectief. Je leert de taal van de techniek spreken en hoe economische en maatschappelijke argumenten meewegen bij beslissingen over duurzame innovaties.

Na het afstuderen ontvang je jouw diploma Bachelor of Science in Innovation Sciences. Meer weten? Check de Studieopbouw voor meer informatie.

Sustainable Innovation aan de TU/e: een unieke combinatie

De Bacheloropleiding Sustainable Innovation is uniek vanwege de combinatie tussen sociaalwetenschappelijke en technische vakken. Het programma van Sustainable Innovation is een ingenieursopleiding en bestaat voor minimaal een derde uit cursussen in het technische domein, die afhankelijk van een gekozen specialisatie worden gevolgd bij de faculteit werktuigbouwkunde of bouwkunde. Onze studenten prijzen het programma vanwege de interessante vakken, onderwijs op kleine schaal, de toegankelijkheid van de docenten en de goede sfeer.

Wie ben jij?

Duurzame ontwikkelingen zijn hard nodig als we onze welvaart en welzijn willen behouden. Daarom zoeken we studenten die de ambitie hebben om een duurzamere toekomst te creëren. Je beschikt over wetenschappelijk talent en hebt interesse in sociale wetenschappen en technologische ontwikkeling in een multidisciplinair programma. Je weet je sociale en communicatieve vaardigheden te benutten om bruggen te bouwen tussen bedrijven, overheden, consumenten en wetenschap.

Als student Sustainable Innovation moet je bereid zijn hard te werken. Je hebt je vwo-opleiding succesvol afgerond, met wiskunde B. Affiniteit met maatschappelijke en technische uitdagingen rond duurzaamheid is een must. Kijk voor meer informatie bij Toelating tot de bachelor. Heb je een HBO-propedeuse op zak? Controleer je toelaatbaarheid en aanvullende eisen

Wat wil je worden?

Met een diploma Sustainable Innovation heb je een brede basis als technisch ingenieur. Het werkveld strekt zich uit van de overheid tot adviesbureaus en van woningcorporaties tot energiebedrijven. Natuurlijk kun je ook een vervolgstudie gaan doen. Kijk voor de mogelijkheden bij Na je bachelor.

Admission and Enrollment

What program type do you want?

Where did you get your degree?

Which program are you interested in?

Ask a student

Do you have a question about the program or student life? Ask our students.

For questions about admission you can go to admission and enrollment

Study in figures

Show Transcript
 • related to Bachelor Innovation Sciences

 • 3.9

  STUDENT SATISFACTION ON A SCALE 1 TO 5

 • 50

  Number of first-year students

 • 18-24

  Contact hours in first year

 • 84%

  Advancement to second year

 • 49%

  Degree obtained within 4 years

 • 89%

  Follow-up education

Study association Intermate

The study association represent the interests of Psychology & Technology and Sustainable Innovation students . It tries to let the students view their field of study from a different angle. It achieves this by means of excursions, lectures and symposia and by organizing a study trip. On the other hand, the association also organises sports tournaments, parties, a weekly drink, weekends and other forms of leisure activities to stimulate the relation between the members themselves.

Others visited

Not sure if this program is the perfect fit for you? Other prospective students also looked at:

Contact

This program is NVAO-accredited. In the Netherlands, the NVAO assesses the internal quality assurance of universities and colleges and the quality of their programs.