SMPE/e

Team SMPE/e

Prof.dr.ir. Frans N. van de Vosse
Mededirecteur SMPE/e

Dr.ir. Ivonne M.M. Lammerts
Opleidingsmanager en opleider SMPE/e-PDEng Qualified Medical Engineer (QME)

Dr.ir. Carola van Pul
Klinisch Fysicus Máxima Medisch Centrum, Veldhoven/Eindhoven
TU/e docent Klinische Fysica en docent en inhoudelijk cursus coördinator SMPE/e

Drs.ir. Teun Minkels
Klinisch Fysicus VieCuri centrum
Docent & inhoudelijk cursus coördinator SMPE/e

Dr.ir. Michaël D.I. Lansbergen
Klinisch fysicus - Manager /MSO bij Zorggroep Twente, Hengelo
Opleider PDEng-QME

Ir. Guido A.M. Zonneveld
Manager MICT & klinisch fysicus, Jeroen Bosch ziekenhuis
Opleider SMPE/e-PDEng Clinical Informatics (CI)

Ir. Pim A. Volkert
Coördinator Terminologie/Productmanager Eenheid van Taal, Nictiz, Den Haag
Opleider SMPE/e-PDEng Clinical Informatics (CI)

Dr. Anne Marie Weggelaar
UD Instituut Beleid en Management voor de Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit, Rotterdam
Opleider SMPE/e-PDEng Clinical Informatics (CI)

Annebee Langenhuizen-Keulen
Coördinator SMPE/e Post-Master- & e/MTIC Cursussen, SMPE/e Event

Katharina Tietze
Coördinator SMPE/e-PDEng Clinical Informatics (CI)

Roanne Wijnen
Coördinator SMPE/e-PDEng Qualified Medical Engineer (QME)