TERTS - Transitie in Energie via een Regierol voor de Tertiaire Sector

TERTS stimuleert duurzaam energiegebruik in de tertiaire sector door innovatieve energietechnieken te demonstreren en door KMO/MKB’s te begeleiden. Lokale besturen krijgen een centrale rol in de energietransitie van hun horeca, detailhandelaars en kleine zelfstandigen.

Wat
Hoe zetten we de tertiaire sector er toe aan om energie-efficiënte maatregelen door te voeren in hun gebouwen?
TERTS wil tegemoet komen aan de nood aan informatie over energietransitie en wil bedrijven begeleiden in de keuze voor innovatieve energie-efficiënte investeringen zodat zij zich op hun kerntaak kunnen blijven toespitsen. We communiceren uitvoerig naar het ruime publiek, de sector zelf en de betrokken organisaties/overheden. We werken een begeleidingstraject voor de sector uit en tonen via demonstratieprojecten en goede voorbeelden hoe het anders kan. Het doel is dat andere organisaties dit voorbeeld overnemen.

Voor wie
TERTS focust op de tertiaire sector met als doelgroepen horeca, detailhandel (zoals food en non-food winkels) en kleine zelfstandigen (kappers, bakkers, boekhouders, enz.).Daarnaast wil het project de sector op zich begeleiden vanuit lokale overheden en/of andere actoren (sectorverenigingen) door hen te faciliteren en te stimuleren om een regierol voor de tertiaire sector op te nemen.WaaromDe CO2-uitstoot van MKB’s/KMO’s in de tertiaire sector is groot en er zijn weinig initiatieven om die te reduceren omdat de doelgroep door kleinschaligheid en diversiteit moeilijk te bereiken is en diverse benaderingen nodig heeft. Kleine(re) bedrijven focussen dan ook begrijpelijk op hun kerntaken en niet op energietransitie. TERTS wil de sector dus vooral gaan bewustmaken van het potentieel van energietransitie en –efficiëntie en ook aantonen, via demonstratiesites, dat energietransitie in de sector mogelijk is.

Hoe
Hoe pakken we dit specifiek aan?

•INFORMEREN: we geven informatie op maat, gericht op de subcategorieën binnen de doelgroep, bij voorkeur via een energiecoach en door een energiescan bij de bedrijven zelf. Want wat interessant is voor een bakker is dat niet voor een boekhouder, en omgekeerd.

•DEMONSTREREN: We tonen wat werkt door het testen en demonstreren van innovatieve technieken en maatregelen. Zo kan de sector aan de hand van deze resultaten gericht gaan investeren (= multiplicatoreffect). De resultaten en lessons learned worden gedeeld door onze ambassadeurs met pilootprojecten. 

•BEGELEIDEN: We voeren een begeleidingstraject voor de sector uit door hen te begeleiden in de keuze tussen innovatieve technologieën (dmv een lijst innovatieve technieken per subsector) en door inzicht te geven in o.a. terugverdieneffect en – periode. Zo kunnen bedrijven zich blijven focussen op hun kerntaak en moeten ze zelf niet op zoek naar wat goede, werkbare innovatieve technieken zijn.

•FACILITEREN: We willen graag bereiken dat gemeenten en/of andere actoren zoals brancheorganisaties een regiefunctie opnemen. Zo kunnen deze organisaties zelf alle actoren nodig voor innovatieve investeringen identificeren, enthousiasmeren en overtuigen van de winst gepaard met de investering. Dit willen we bereiken door middel van doelgroepenrichtlijnen en een laymans report met tips en tricks. Via een toeleidingstraject willen we de tertiaire sector ertoe aanzetten om te investeren in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.

Binnen TERTS starten we met 5 demonstratieprojecten. Bedoeling is om doorheen het project nog 25 extra projecten te starten via project partners light (PPL). We vinden deze 25 PPL’s binnen onze doelgroepbedrijven via de lokale demonstratieprojectgroepen (samengesteld met diverse actoren binnen de sector). Een grensoverschrijdende adviescommissie zal de geïnteresseerde bedrijven selecteren aan de hand van een reglement. Geselecteerde bedrijven krijgen deels Europese subsidies voor investeringen in innovatieve technieken die leiden tot energie-efficiëntie binnen hun sector. Ook deze piloten worden gemonitord en de effectieve impact wordt ontsloten voor de hele sector.

Doel
De sector investeert in innovatieve energetische ingrepen om hun energieverbruik te doen dalen en de resterende behoefte zoveel mogelijk hernieuwbaar in te vullen. Gemeenten en/of andere actoren nemen hier een regierol in op door bedrijven te ondersteunen in hun keuzes en investeringen.

Financiering
Het TERTS-project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het project ontvangt ook nog financiering vanuit lokale actoren.

Meer info: www.grensregio.eu

Partners in TERTS
De partners in dit project zijn WVI, stad Brugge, Vooruit, stad Middelburg, Interleuven, KULeuven, Universiteit Gent, Gemeente Goes, Technische Universiteit Eindhoven. Het partnership wordt gedurende de looptijd van het project (01/10/2018-30/09/2021) aangevuld met project partner lights.