Personnel and Organization

Service for personnel and organization (DPO) offers TU/e employees an environment where they can perform and grow optimally. Our responsibilities are in three areas:

 • Professional Development
  De TU/e vindt het belangrijk dat medewerkers ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen en hun professionele loopbaan verder vorm te geven. De afdeling Professional Development  van de dienst Personeel en Organisatie biedt medewerkers daarom een gevarieerd aanbod aan opleidingen en ontwikkelingsmogelijkheden, afgestemd op een divers personeelsbestand. Zo kun je bij Professional Development terecht om je onderzoeks- of didactische vaardigheden aan te scherpen, maar ook voor managenttrainingen, een  trainingsprogramma specifiek gericht op promovendi, een taaltraining, een training presentatievaardigheden of een workshop om je loopbaan  verder vorm te geven.
 • WP-beleid
  De kern van het personeelsbeleid voor wetenschappelijk personeel “Excellent people attract excellent people, the next generation”, wordt gevormd door vier onderling samenhangende domeinen van performance en ontwikkeling. Dit zijn: onderzoek, onderwijs, valorisatie en organisatie & management. Ook maakt het beleid inzichtelijk hoe de ontwikkeltracks werken die de TU/e haar wetenschappelijk personeel biedt. De dienst Personeel & Organisatie werkt aan de verdere instrumentontwikkeling voor en ondersteuning bij de toepassing van dit beleid in de praktijk.

The Service for personnel and Organization (DPO) offers TU/e employees an environment where they can perform and grow optimally. Our responsibilities are in three areas: 

 • Professional Development
  TU/e considers it important for personnel to be given the scope to develop themselves and shape their professional careers. The Professional Development department of Personnel and Organization therefore offers personnel a varied range of training and development options intended for a diversity of employees. For example, you can consult Professional Development on opportunities to refine your research or didactic competencies as well as management training, a  training program specifically geared to PhD students, language training, a course in presentation skills or a workshop to help you steer your career.
 • WP policy
  The core of the new personnel policy for academic staff, “excellent people attract excellent people, the next generation”, is shaped by four interrelated domains of performance and development, namely: research, education, valorization and organization & management. The policy also makes it clear how the development tracks that TU/e offers its academic staff work. Personnel & Organization is working on the ongoing development of instruments for and support in the practical application of this policy.