Final Thesis

Process

Het afstudeertraject in zijn geheel bestaat uit:

 • 7P545 Inleidend project voor het afstudeerproject
 • 7PP41 Portfolio 4 (Afstudeerplan) (BC)
 • 7PP37 Afstudeerproject (EC)

Halverwege het afstudeerproject is er een Tussencolloquium (TC)

Report

Het afstudeerverslag dient te voldoen aan bepaalde richtlijnen. Deze richtlijnen zijn rechts te downloden.

Elke afstudeerverslag dient voorzien te zijn van een unit archiefnummer. Dit nummer is op te vragen bij het secretariaat en dient te worden geplaatst op de 1e bladzijde van het verslag.

Een digitaal exemplaar van je verslag in pdf formaat - dien je uiterlijk 2 weken voor je eindcolloquium in te leveren bij het secretariaat. Daarnaast zorg je ervoor dat elk lid van je afstudeerbegeleidingscommissie één exemplaar van het afstudeerverslag uiterlijk 2 weken voor het eindcolloquium krijgt. Een extra exemplaar voor de examencommissie/bibliotheek dient te worden ondertekend door de voorzitter van je commissie.

Preparation

Elke student die wil beginnen met afstuderen dient zich in te schrijven bij de studentenadministratie vloer 2.

Hierna download je het formulier Aanmelden afstuderen SD en stuur je het ingevuld terug naar het SD secretariaat.


Je bent in het bezit van een Bachelor diploma Bouwkunde of hebt het schakelprogramma afgerond met goed gevolg
de Masterprojecten 1 en 2 zijn met goed gevolg afgerond
er wordt dringend geadviseerd om alle vakken af te ronden vóór het begin van het afstuderen. Studenten die meer dan 60 ECTS open hebben staan worden dringend geadviseerd nog niet met het afstuderen te beginnen.

Begeleidingscommissie

Voor begeleiding en beoordeling van het afstudeerproject wordt een begeleidingscommissie ingesteld die bestaat uit minimaal twee examenbevoegde leden van het wetenschappelijk personeel van de afstudeerrichting en een examenbevoegd extern lid. De voorzitter van de begeleidingscommissie is hoogleraar of universitair hoofddocent.
Elk lid van de begeleidingscommissie heeft eenzelfde gewicht in de beoordeling. De begeleidingscommissie dient tenminste drie keer tijdens het afstudeerproject bij elkaar te komen om te oordelen over het werk van de student. Bij het eindcolloquium dient de commissie voltallig te zijn.

Voorbereiding

De volgende stap is het bepalen van je afstudeeronderwerp. De verschillende leerstoelen hebben een aantal onderwerpen waarvoor zij afstudeerders zoeken. Deze onderwerpen kunnen hier gevonden worden en/of hangen op het informatiebord op vloer 9.

Orienterende afspraken worden via het secretariaat gemaakt. Het is NIET de bedoeling de hoogleraar hier rechtstreeks op aan te spreken.

Praktische Tips m.b.t. het afstudeertraject

 • Alle afspraken dienen via het secretariaat ingepland te worden.
 • Plan de afspraken minimaal twee weken van te voren in.
 • In het begin is een begeleiding van 1x per maand meer als voldoende, naarmate het afstuderen volgt, kan je - in overleg met je begeleiders - de frequentie verhogen.

Vooronderzoek en Begincolloquium

Het begincolloquium wordt georganiseerd om de voltallige begeleidingscommissie t informeren over aanleiding, opzet en voortgang van het traject n.a.v. het geschreven afstudeer plan. Formeel wordt het aanlooptraject afgerond met het uitschrijven van formulier Portfolio 4 (7PP41) en uitslagbon Inleidend project tot Afstuderen (7P545).
Richtlijnen voor het afstudeerplan zijn rechts te downloaden.
Alle afspraken m.b.t. het vooronderzoek en Begincolloquium lopen via het secretariaat op vloer 9. Het secretariaat moet tijdig op de hoogte zijn van de samenstelling van de afstudeerbegeleidingscommissie en het onderwerp.
Gedurende het aanloopproject doet de student gericht onderzoek naar het gekozen afstudeeronderwerp. Precedenten worden door middel van literatuuronderzoek verkennend onderzocht.
Het begincolloquium is een formeel moment in het afstudeertraject waar studiepunten voor gegeven worden. Hier krijgt de student de kans zijn ondezoeksvraag, de specificatie van de ontwerpopgaven of onderzoeksproject secuur te formuleren en zorgvuldig te presenteren.

Tussencolloquium

Vóór het TC kunnen de commissieleden de student kenbaar maken hoe zij op basis van het afstudeerplan en de vorderingen het resultaat inschatten en wat hun verwachtingen ten aanzien van het TC zijn. Op het TC dient de student het resultaat van het moment te koppelen aan de verwachting die het volgende traject oproept.
Het TC levert geen studiepunten op.

Eindcolloquium

Het eindcolloquium is een examen. Er moet op een hoog niveau over het gepresenteerde onderwerp kunnen worden gesproken. De student dient derhalve de presentatie te richten op de begeleidingscommissie. Dit sluit echter niet uit dat de essentie van het project niet ook toegankelijk kan zijn voor andere genodigden.
Het eindcolloquium toont:

 • de aanleiding
 • de opgave (de onderzoeksvraag)
 • het commentaar, de beschouwing, het onderzoek
 • de (re)actie: concept, idea, verhaal
 • het plan
 • aspect, fragment, detail
 • nabeschouwing

Na de presentatie en vragenronde trekt de commissie zich terug voor overleg. Nadat de begeleidingscommissie tot een oordeel is gekomen en deze op elkaar heeft weten te afstemmen, wordt de student uitgenodigd bij het gesprek aan te schuiven en wordt deze op de hoogte gesteld van de uitkomst en de discussie.
Vervolgens ondertekend de voorzitter het formulier 7PP37 en tekent een exemplaar van het afstudeerverslag voor akkoord voor de examencommissie. Het secretariaat zorgt ervoor dat het beoordelingsformulier en het exemplaar van het afstudeer verslag bij de examencommissie terecht komt.