Betalingsmogelijkheden

Wanneer je je in Studielink hebt aangemeld, kun je via Studielink aangeven hoe je het collegegeld wilt betalen. Het collegegeld kun je op de volgende manieren betalen:

  • Machtiging
  • Overschrijving/storting
  • Factuur

Machtiging

Je kunt een machtiging afgeven waarin je de TU/e toestemming geeft het collegegeld af te schrijven van een door jou opgegeven bank- of girorekening. Dit kan een machtiging zijn voor een eenmalige incasso waarbij het volledige bedrag in één keer van het rekeningnummer wordt afgeschreven of een machtiging voor afschrijving in vijf termijnen (bij inschrijving als extraneus is betaling in vijf termijnen niet mogelijk). Wanneer je kiest voor betaling in vijf termijnen wordt er eenmalig een bedrag van €24 administratiekosten berekend. Dit bedrag wordt samen met het eerste termijn geincasserd. 

Als je je gedurende het studiejaar inschrijft, kun je niet meer kiezen voor een eenmalige incasso. Wel kun je nog meedoen aan (het restant van) de inning in termijnen. Je moet dan eerst het eventuele restbedrag van de verstreken termijn pinnen bij de service desk van het STU. Zodra dit restbedrag en de machtiging voor de overige termijnen zijn ontvangen, kan de inschrijving worden afgerond.

Voor het collegejaar 2016-2017 kun je vanaf 20 juni 2016 de machtiging voor het collegegeld regelen via Studielink. Wanneer je jouw inschrijfverzoek hebt ingediend met de betaaloptie digitale machtiging, dien je deze machtiging in Studielink later nog te bevestigen. De optie voor het bevestigen van de digitale machtiging vind je onder “mijn inschrijvingen” onder de button “betaalacties”. De optie “bevestigen digitale machtiging” wordt pas zichtbaar nadat je het bericht hebt ontvangen in Studielink dat je jouw digitale machtiging moet bevestigen.

Inschrijven en betalen via Studielink voor het collegejaar 2016-2017 kan tot 1 september 2016. Wil je na 1 september 2016 je nog aanmelden of lukt je aanmelding via Studielink niet, kun je vanaf 1 augustus het machtigingsformulier downloaden. Graag het formulier volledig ingevuld en ondertekend naar ons toesturen. Door ondertekening verklaart de rekeninghouder akkoord te zijn met de voorwaarden, die gelden bij de machtiging tot incasso van het collegegeld. De machtiging moet ook door jou ondertekend worden als jij niet de rekeninghouder bent.

Let op: Wanneer je niet zelf je collegegeld betaalt, is bij wet geregeld dat je specifiek moet aangeven wie je toestemming geeft om voor jou te betalen. De machtiging moet dan zowel door jou als de rekeninghouder worden ondertekend.

De inning van de termijnen vindt op of omstreeks onderstaande data plaats:

1e termijn: 7 september 2016
2e termijn: 25 november 2016
3e termijn: 26 januari 2017
4e termijn: 28 maart 2017
5e termijn: 25 mei 2017

De eenmalige inning vindt omstreeks 07 september 2016 plaats.

Overschrijving

Je kunt er voor kiezen het volledige collegegeld over te maken op de bankrekening van de TU/e. Als je hiervoor kiest, dien je het volledige collegegeld over te maken op het rekeningnummer NL86RABO0150183704 t.n.v. Technische Universiteit Eindhoven o.v.v. je voorletters, naam en geboortedatum. Wanneer je al studeert aan de TU/e graag ook je studentnummer (IDNR) vermelden.

Let op: de inschrijving is pas compleet als het volledige bedrag op de rekening van de TU/e is ontvangen!

Factuur

Betaalt het bedrijf waarvoor je werkt of een instantie je collegegeld en wil men hiervoor een factuur ontvangen? Print dan het ‘Aanvraagformulier factuur’ en vul dit volledig in. Vermeld op het verzoek de naam van het bedrijf, de contactpersoon en het adres. Het formulier kan worden ingeleverd bij of verstuurd naar het Onderwijs en Studenten Service Centrum, MetaForum 1.300, Postbus 513, 5600 MB Eindhoven.

Let op: Het aanmaken en verwerken van de facturen loopt buiten de inschrijfadministratie om. Schrijf dan ook geen collegegeld over op het rekeningnummer dat staat vermeld onder ”overschrijving / storting”, maar naar het rekeningnummer dat vermeld is op de factuur. Dit voorkomt dubbele betalingen.