Ontwerpen

1) Omschrijf het probleem of de behoefte aan het nieuwe product
Beschrijf in een korte en beknopte beschrijving waarom er behoefte is aan het (nieuwe) ontwerp. Beschrijf welke problemen er opgelost moeten worden met dit (nieuwe) ontwerp.

2) Stel de ontwerpopdracht op
Aan de hand van de beschrijving van het probleem en de behoefte aan het ontwerp kun je  de ontwerpopdracht  formuleren. Wat ga je ontwerpen en welke problemen lost dit ontwerp of in welke behoeftes voorziet dit ontwerp?

3) Stel een voorlopig programma van eisen op
Elk ontwerp moet aan een aantal eisen voldoen. Een aantal eisen volgen rechtstreeks uit de beschreven behoefte en problemen in stap 1. Er zijn andere voorbeelden van eisen te bedenken. Neem bijvoorbeeld de eisen voor de snelheidsmeter in de auto, zoals de maximale tijd die een meting  mag duren, of de minimale betrouwbaarheid van de metingen.

Let erop dat de eisen meetbaar zijn. In de praktijk moet je straks kunnen testen of jouw ontwerp de gestelde eisen haalt. Dat kan het makkelijkste als je de eisen formuleert in de vorm van concrete, meetbare grootheden. Bijvoorbeeld:het systeem moet minimaal drie maanden meegaan, zonder dat er een onderdeel vervangen moet worden.  Een ander voorbeeld van een meetbare eis is dat de meettijd maximaal vijf minuten mag duren.

Een ontwerper krijgt in de praktijk vaak een opdracht om een product te ontwerpen voor een bedrijf of voor een instelling. Vooraf wordt dan een aantal eisen gesteld, waarbij achteraf wordt gekeken of het product aan die eisen voldoet. De eis 'de meettijd mag niet te lang zijn' kan dan makkelijk leiden tot een welles-nietes-discussie. Over de eis 'de meettijd mag maximaal vijf minuten duren' zal niemand discussiëren.

4) Bepaal de functies  waaraan het product moet voldoen
Zoals elk apparaat een functie vervult, heeft ook het apparaat van jouw ontwerp een functie. Om de functie te kunnen vervullen, voert een apparaat verschillende deelfuncties uit. Alle taken die een apparaat moet uitvoeren om uiteindelijk de (hoofd)functie te kunnen uitvoeren, heten deelfuncties. Zo is de functie van een koffieapparaat koffie zetten. Deelfuncties van het koffieapparaat zijn dan:

  • water verwarmen
  • water door de koffiefilter laten lopen
  • koffie in de koffiekan doen

5) Bedenk uitwerkingen om elke deelfunctie te kunnen realiseren
Elke deelfunctie moet op de één of andere manier uitgevoerd worden door het apparaat dat je ontwerpt. Er bestaan meestal verschillende mogelijkheden voor de uitwerking van een deelfunctie. Zo zijn enkele mogelijke uitwerkingen van de deelfunctie ‘water verwarmen' voor het koffieapparaat:

  • het water verwarmen met een gaspitje
  • het water verwarmen met een elektrisch verwarmingselement

6) Kies het meest veelbelovende ontwerpvoorstel
Je hebt al bepaald aan welke eisen je ontwerp moet voldoen. Ook de verschillende mogelijke uitwerkingen van de verschillende deelfuncties heb je bepaald. Met behulp van deze beide gegevens kun je de beste uitwerking voor je ontwerp selecteren. Om tot het beste ontwerp  te komen, moet je nu nagaan óf en hoe goed de verschillende uitwerkingen aan de gestelde eisen voldoen. De uitwerkingen die het beste aan jouw eisen voldoen zijn het meest geschikt voor je ontwerp. 

7) Maak een prototype van het ontwerp
In de vorige stap heb je bepaald wat de meest belovende uitwerking van je ontwerp is. Bouw je prototype volgens deze uitwerkingen.

8) Test het prototype
Test in hoeverre het prototype voldoet aan de gestelde eisen met behulp van een experiment.

9) Evalueer de resultaten van het prototype
Aan de hand van het experiment in de voorgaande stap beoordeel je of je ontwerp inderdaad voldoet aan de gestelde eisen. Beschrijf eventueel welke overige problemen of tekortkomingen van je ontwerp je tijdens het experiment hebt ontdekt. Doe suggesties voor verbetering en aanpassing van je ontwerp. Beschrijf hoe het ontwerp beter kan voldoen aan de gestelde eisen. Geef aan hoe eventuele overige tekortkomingen worden verholpen.