Kwaliteitscommissie TU/e

De Kwaliteitscommissie bewaakt integraal de ruimtelijke kwaliteit van ontwikkelingen op de TU/e Campus. Zij toetst ruimtelijke plannen aan het Masterplan TU/e Science Park.
De totstandkoming van de Kwaliteitscommissie komt voort uit de procesafspraken over de cultuurhistorische waarde van de TU/e Campus en het bestemmingsplan dat is vastgesteld in september 2010 door de gemeente Eindhoven.
 
De Kwaliteitscommissie omvat drie vakdisciplines die relevant zijn om de kwaliteit van de ontwikkelingen op de campus integraal te bewaken. Te weten:

  • Cultuurhistorie: prof.dr. Bernard Colenbrander;
  • Architectuur en Stedenbouw: prof. ir. Paul Diederen;
  • Landschap: ir. Paul Achterberg.

De Kwaliteitscommissie wordt voorgezeten door ir. Veronique Marks, directeur Dienst Huisvesting.
 
De Kwaliteitscommissie brengt haar advies uit aan de Stuurgroep Campus 2020, waarin de heer Rapp als haar vertegenwoordiger aanwezig is, en aan het CvB. De Gemeente Eindhoven, m.n. de commissie ruimtelijke kwaliteit, vraagt om het advies van de Kwaliteitscommissie alvorens zij haar advies t.a.v. de te verlenen vergunning zal geven. Aldus is de Kwaliteitscommissie een schakel tussen het universitaire en het publieke belang.
 
Bij vragen kun je contact opnemen met de secretaris, Caroline Koot, tel 040 - 247 85 61.