Fusie

Per 1 september 2011 is het Universiteitsfonds gefuseerd met de Stichting Fonds Studentenvoorzieningen Eindhoven (SFSE). Met de fusie wordt beoogd, gelet op de statutaire doelomschrijving en de feitelijke werkzaamheden van de gefuseerde stichtingen, synergievoordelen op organisatorisch en administratief gebied te bereiken, met als gevolg kostenbesparing. Voorts ontstaat na de fusie een stichting met een omvangrijker vermogen, hetgeen voordelen biedt voor begunstigden en sponsoren. Hierdoor biedt het Ufe nog meer mogelijkheden een brug te slaan tussen universiteit en maatschappij voor initiatieven die steun nodig hebben en waarin de overheidsfinanciering niet (geheel) voorziet. Denk aan activiteiten en faciliteiten op het gebied van sport en cultuur voor studenten.

De gefuseerde fondsen gaan verder onder de naam Universiteitsfonds Eindhoven. Aanvragen die voorheen bij één van beide stichtingen werden gedaan, kunnen in het vervolg bij de nieuwe stichting worden ingediend.