Delen mag

Sinds enige tijd staat de Nederlandse auteurswet toe dat wetenschappelijke publicaties, waarvoor het onderzoek geheel of gedeeltelijk met publieke middelen is gefinancierd, na verloop van een redelijke termijn gratis open access beschikbaar worden gesteld.

Het artikel in de auteurswet dat dit mogelijk maakt, het zogenaamde Taverne amendement, kent een aantal criteria dat nadere invulling vraagt; een voorbeeld hiervan is de redelijke termijn. Op initiatief van de VSNU zijn deze criteria vertaald naar concrete uitgangspunten; deze zullen via een pilot project op haalbaarheid worden getoetst.

In de pilot, waaraan alle Nederlandse universiteiten deelnemen, worden publicaties geselecteerd die geschikt zijn om geformuleerde uitgangspunten te toetsen. Onderzoekers wier publicaties hiervoor in aanmerking komen, worden uitgenodigd deel te nemen aan de pilot. De pilot wordt aangestuurd door de VSNU.

Voor meer informatie, bezoek de Open Access coach