Citatie analyse

Wetenschappelijke publicaties zijn door
referenties (=gebruikte literatuur voor de publicatie, te vinden in de referentielijst)
en citaties (=publicaties die deze publicatie opnemen in hun referentielijst)
met elkaar verbonden.
Deze verbanden bieden mogelijkheden om het relatieve belang ofwel de relatieve impact van een auteur of een publicatie te volgen.
Het algemene uitgangspunt is dan dat een belangrijker artikel vaker geciteerd wordt.

Echter:
Vakgebieden verschillen met name in
Het aantal artikelen dat er per jaar verschijnt.
Het aantal co-auteurs verschilt eveneens.
Het aantal referenties per publicatie verschilt per vakgebied
De soort publicaties (alleen artikelen of ook congresbijdragen of (bijdragen aan) boeken.

Daarnaast is van een recent gepubliceerd artikel pas na enige tijd vast te stellen of het veel geciteerd wordt. Nieuwe ontwikkelingen zoals Altmetrics* proberen hiervoor een oplossing aan te reiken en geven “het directe gebruik”, de Impact weer binnen sociale netwerken zoals Facebook en Twitter.

* Altmetrics ofwel alternatieve meetmethoden om een indicatie te krijgen over de “impact” ofwel  invloed van een publicatie. Hierbij wordt gelet op “gebruik” ofwel citatie van de publicatie in onder meer blogs en tweets, en daarnaast ook het aantal malen dat de publicatie gedownload wordt. 

Vragen van onderzoekers die via een Impact-analyse te beantwoorden zijn:

 1. Welke zijn de toptijdschriften op mijn onderzoeksterrein?
 2. Hoe kan ik zien wie mijn artikelen citeren?
 3. Hoe vaak ben ik geciteerd?
 4. Hoe weet ik of dit een belangrijk artikel is?
 5. Hoe kan ik achterhalen of de Impact van artikelen per tijdschrift verschillen en van welk tijdschrift mag ik de grootste impact verwachten?

Meting van de “research impact” kan kwalitatief en/of kwantitatief:
Kwalitatieve
indicatoren voor publicaties van een onderzoeker zijn:
- peer review van zijn publicaties
 -financiering van het onderzoek
- verworven prijzen
- patenten.

Kwantitatieve
indicatoren zijn:
- aantal publicaties van de onderzoeker
- aantallen citaties van deze publicaties
- H-index van de onderzoeker
- wat is de Impact Factor van de tijdschriften waarin hij publiceert?

Te gebruiken databases om de vragen van onderzoekers te beantwoorden

 • Voor vraag 1 toptijdschriften kan worden nagegaan tot welke subjectcategorie het onderzoek gerekend kan worden en wat de hoogste Impact Factor is van tijdschriften waarin collega onderzoekers publiceren.
 • Voor vraag 2 kan een citatie alert worden ingesteld in bestanden als Web of Science, Scopus en Google Scholar.
 • Voor vraag 3 kan o.a. met Web of Science een citatie rapport worden opgesteld.
  Let op: voor sociale vakgebieden zijn er andere mogelijkheden zoals bv Publish of Perish software.
 • Voor vraag 4 kan worden nagegaan wie het zoal geciteerd hebben en hoe vaak het geciteerd is.
 • Voor vraag 5 is het antwoord vergelijkbaar met het antwoord van vraag 1.

Belangrijke databases bij citatie analyse:
De ISI Citatie Indexen van Web of Science, Scopus en Google Scholar.
Hierin is het aantal malen dat een artikel geciteerd is aangegeven als “cited by” en is ook het  “number of citations” aangegeven.

Let wel:
De diverse bestanden verschillen in het aantal en het soort publicaties die ze opnemen. Ook is er verschil in wat meegerekend wordt als “geciteerd” worden.
In Google Scholar telt ook een citatie in een Power Point presentatie mee.
Voor een zo volledig mogelijk beeld van het totale aantal citaties voor een bepaalde publicaties is het gebruik van alle drie de bestanden aan te bevelen.

Zie voor meer informatie de webmodulesInformation Skills op de intranetpagina's van het Informatie Expertise Centrum.