Taverne

Sinds 2015 staat de Auteurswet toe dat wetenschappelijke publicaties, waarvan het onderzoek geheel of gedeeltelijk met Nederlandse publieke middelen wordt gefinancierd, na een redelijke termijn gratis ter beschikking worden gesteld. Artikel 25fa van de Auteurswet, bekend als het Taverne Amendement, staat onderzoekers toe hun werk te delen, ongeacht de richtlijnen van uitgevers.

Taverne-amendement
"De maker van een kort werk van wetenschap waarvoor het onderzoek geheel of gedeeltelijk met Nederlandse publieke middelen is bekostigd, heeft het recht om dat werk na verloop van een redelijke termijn na de eerste openbaarmaking ervan, om niet beschikbaar te stellen voor het publiek, mits de bron van de eerste openbaarmaking daarbij op duidelijke wijze wordt vermeld.”

Taverne Amendement in de praktijk - proefproject in 2019
Het amendement van Taverne bevat een aantal criteria die verdere verduidelijking behoeven. Op initiatief van de VSNU zijn deze criteria vertaald in een aantal uitgangspunten die in de praktijk moeten worden getest:
- Het werk zal worden gedeeld in de definitieve, gepubliceerde versie.
- Een "redelijke termijn" wordt beschouwd als een periode van zes maanden nadat het werk voor het eerst online beschikbaar is gesteld.
- Kort wetenschappelijk werk verwijst naar artikelen, conferentiebijdragen en hoofdstukken in zogenaamde “edited collections”. Monografieën en hoofdstukken uit monografieën worden niet beschouwd als korte wetenschappelijke werken.
De principes zijn van toepassing op alle academische onderzoekers, corresponderende auteurs en co-auteurs, ongeacht de wijze waarop het auteursrecht is geregeld en/of overgedragen.
De VSNU wil, door in een pilot project wetenschappelijke publicaties via de universitaire repositories beschikbaar te stellen, uitgevers uitdagen om de door de VSNU geformuleerde principes juridisch te toetsen.
De landelijke pilot is op 31 januari 2019 van start gegaan.

Taverne-pilot op de TU/e
Het bestuur van de universiteit en het college van decanen ondersteunen de pilot in Taverne en dragen zelf hun publicaties, voor zover mogelijk, bij. Daarnaast heeft de IEC een shortlist gemaakt van publicaties geregistreerd in Pure die geschikt zijn om deel te nemen aan de pilot. De auteurs van een selectie van deze publicaties worden uitgenodigd om deel te nemen aan de pilot. Zij krijgen alle informatie die zij nodig hebben om een geïnformeerde keuze te maken voor deelname. Deelname is vrijwillig.

Wilt u deelnemen?
Als u geïnteresseerd bent in deelname aan de pilot en uw publicaties ter beschikking wilt stellen van het publiek, neem dan contact op met de Open Access Helpdesk op 2529 of via openaccess@tue.nl.