Bibliotheekreglement

•    1. Toegang tot de Bibliotheek
•    2. Gedragsregels in de Bibliotheek
•    3. Collectie van de Bibliotheek
•    4. Registratie als lener
•    5. Voorwaarden waaronder publicaties kunnen worden geleend
•    6. Maatregelen bij het overschrijden van de uitleentermijn
•    7. Algemeen

1. Toegang tot de Bibliotheek

De openbare ruimten van de Bibliotheek zijn in principe voor iedereen vrij toegankelijk.

De Bibliotheek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 23.00 uur en zaterdag en zondag van 10.00 -22.00 uur.
Volledige informatiedienstverlening is op maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 17.00 uur.
Voor actuele informatie over openingstijden (bijvoorbeeld tijdens tentamenperioden en feestdagen) raadpleeg openingstijden.

2. Gedragsregels in de Bibliotheek

2.1
Bezoekers zijn gehouden aan de Huisregels van de Bibliotheek TU/e.

2.2
Schade die door een bezoeker aan de eigendommen van de Bibliotheek wordt toegebracht zal op hem/haar worden verhaald.

2.3
Voor regelingen betreffende het gebruik van computer- en netwerk-faciliteiten en faciliteiten voor elektronische informatie-uitwisseling wordt verwezen naar de Gebruiksvoorwaarden.
In algemene zin gelden in de Bibliotheek dezelfde regels als op de TU/e met dezelfde consequenties.

3. Collectie van de Bibliotheek

3.1
Alle in de Bibliotheek aanwezige boeken, tijdschriften en andere informatiedragers, in het vervolg aangeduid als publicaties, kunnen in principe door bezoekers in de Bibliotheek worden geraadpleegd.

3.2
Het merendeel van de publicaties kan worden geleend. Naslagwerken, losbladige werken, tijdschriften, audiovisueel materiaal, digitale bestanden e.d. worden als regel niet uitgeleend. De uitleenbaarheid is in de catalogus aangegeven; niet uitleenbare werken zijn tevens herkenbaar aan de gele plaatskenmerkstickers. Lenen is uitsluiten mogelijk als men als lener van de Bibliotheek van de TU/e is ingeschreven (zie 4).

3.3
Een uitgeleende publicatie kan men reserveren.

3.4
Niet in de collectie van de TU/e aanwezige publicaties kunnen voor de TU/e-medewerkers en -studenten bij bibliotheken in binnen- en buitenland worden aangevraagd.
(Voor actuele gegevens omtrent tarieven raadpleeg onze website:  http://www.tue.nl/bib onder Praktische Informatie)

4. Registratie als lener

4.1
Studenten en personeelsleden van de TU/e zijn automatisch en gratis lener. Voor hen geldt de campuskaart als lenerskaart en als legitimatie.

Inschrijving is verder mogelijk voor iedereen die aannemelijk kan maken publicaties uit een wetenschappelijke bibliotheek nodig te hebben.

4.2
Zij die als lener ingeschreven willen worden dienen een inschrijfformulier in te vullen en zich te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs zoals paspoort of rijbewijs. Zij dienen tevens over een geldig emailadres te beschikken.
Studenten van andere Nederlandse universiteiten en studenten van de Fontys Hogescholen Eindhoven dienen bij inschrijving ook hun collegekaart met bijbehorend geldig bewijs van inschrijving te kunnen overleggen.

Door inschrijving als lener verklaart de betrokkene akkoord te gaan met dit reglement.

Tevens verplicht deze zich adreswijzigingen schriftelijk bij de Bibliotheek te melden.

4.3
Ingeschreven leners ontvangen een lenerspas die bij elke uitlening getoond moet worden. Een lenerspas is strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan deze door anderen te laten gebruiken. De houder is verantwoordelijk voor het gebruik en dient het verlies bij de Bibliotheek te melden.

Personen die niet op enigerlei wijze verbonden zijn aan de TU/e kunnen tegen betaling een lenerspas verkrijgen. De prijs van een lenerspas is € 13.50 per jaar. Een uitzondering vormen studenten en medewerkers van andere Nederlandse universiteiten en de Fontys Hogescholen Eindhoven. Zij krijgen een gratis lenerspas.

4.4
De gegevens van een lener worden in een geautomatiseerd bestand opgenomen en uitsluitend gebruikt bij het uitvoeren van bibliothecaire taken. Het bestand is alleen toegankelijk voor medewerkers van de Bibliotheek. Aan derden wordt zonder toestemming van de betrokkene geen informatie verstrekt. De lener kan wel inzage krijgen in zijn eigen gegevens.

4.5
Bij verlies of diefstal van lenerspas of collegekaart dient men ook de Bibliotheek hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. Voorwaarden waaronder publicaties kunnen worden geleend

5.1
De lener is volledig verantwoordelijk voor de geleende publicaties. Men dient zich aan de voorgeschreven uitleentermijn te houden. Alle publicaties dienen in dezelfde staat te worden ingeleverd als waarin ze zijn ontvangen. Bij niet terugbezorgen of beschadiging worden de kosten van vervanging of reparatie op de lener verhaald.

5.2
Het uitlenen en innemen van publicaties wordt door de lener bij het selfservice station gedaan. Een lener dient zich desgevraagd te legitimeren om te voorkomen dat derden gebruik maken van zijn/haar lenerspas.

5.3
De uitleentermijn is in principe 4 weken.
Voor het verstrijken van de uitleentermijn dient de lener de geleende publicatie in te leveren bij de Bibliotheek. Een lener kan ook verzoeken de uitleentermijn van een publicatie te verlengen. Dit kan via het persoonlijk lenersaccount in LibrarySearch toegankelijk via de bibliotheekwebsite. Tenzij een andere lener de publicatie heeft gereserveerd wordt de uitleentermijn met 4 weken verlengd.

Personeelsleden van de TU/e mogen maximaal 40 publicaties gelijktijdig in leen hebben, studenten van de TU/e 20. Alle andere leners mogen maximaal 4 publicaties gelijktijdig in leen hebben.

6. Maatregelen bij het overschrijden van de uitleentermijn

6.1 Boeteberekening.
De boeteberekening voor alle leners geldt per week en per publicatie € 1,00 en gaat in zodra de uitleentermijn verstreken is (vervaldatum).

Medewerkers en Studenten TU/e:
Boete bij inlevering gedurende de:
•    1e week na vervaldatum wordt niet in rekening gebracht
•    2e week na vervaldatum wordt niet in rekening gebracht
•    3e week na vervaldatum € 3,00
•    4e week na vervaldatum € 4,00
•    5e week na vervaldatum € 5,00
 
Overige leners:
Boete bij inlevering gedurende de:
•    1e week na vervaldatum wordt niet in rekening gebracht
•    2e week na vervaldatum € 2,00
•    3e week na vervaldatum € 3,00
•    4e week na vervaldatum € 4,00
•    5e week na vervaldatum € 5,00

In de 5e week na vervaldatum zal de boete tot het maximum oplopen van € 5,00.

Bij het ontstaan van een boete krijgt de lener een notificatie per email.

Voor vervanging van de publicatie zal 7 weken na de vervaldatum een rekening worden gestuurd. De vervangingswaarde van de publicatie, inclusief € 11.00 administratiekosten, wordt in rekening gebracht en vermeerderd met de openstaande boetekosten. Voor boeken waarvan we de vervangingswaarde niet kunnen achterhalen, wordt een minimum van 25 euro verrekend. Wanneer na het versturen van de rekening publicaties alsnog worden teruggebracht zal voor de administratiekosten € 11.00 per factuur en voor de boetekosten € 5,00 per publicatie in rekening worden gebracht.

Bij niet reageren op de toegezonden rekening kan de Bibliotheek gerechtelijke stappen ondernemen.

De Bibliotheek blijft te allen tijde eigenaar van de publicaties van de collectie van de Bibliotheek.

6.2  Herinneringstermijnen
Na het verstrijken van de uitleentermijn van een publicatie ontvangen personeelsleden en studenten van de TU/e en alle andere leners via e-mail drie herinneringen.

Het versturen van herinneringen is een service van de Bibliotheek. Aan het niet of niet tijdig ontvangen van de herinneringen kunnen geen rechten worden ontleend.

Herinneringstermijnen voor alle leners zijn:
•    1e herinnering 1 dag na vervaldatum
•    2e herinnering 1 week na 1e herinnering
•    3e herinnering 2 weken na 1e herinnering

Vanaf een boete van € 20,-, of wanneer het lenersaccount is verlopen, volgt een blokkade en kan niet meer worden geleend totdat men de publicaties heeft ingeleverd en een eventuele boete heeft voldaan, of totdat het account vernieuwd is.

7. Algemeen

7.1
De Bibliotheek kan de in dit reglement genoemde geldelijke tarieven aanpassen als daarover ruim tevoren mededeling is gedaan.
Voor de meest recente regelingen en informatie over de bibliotheek zie website http://www.tue.nl/bib

7.2
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, kan men zich schriftelijk tot de bibliothecaris van de TU/e wenden. Met bezwaren tegen dit reglement en met een beroep tegen beslissingen van de bibliothecaris kan men zich richten tot het College van Bestuur van de TU/e.

Eindhoven, juli 2017
Universiteitsbibliotheek
Technische Universiteit Eindhoven
Directeur IEC Mw. M. Rodenburg Msc

Bezoekadres / Postadres:
Gebouw MetaForum
Groene Loper 5
5612 AZ Eindhoven
Postbus 90159
5600 RM Eindhoven