Faculteitsraad

De faculteitsraad Bouwkunde (FRB) is het medezeggenschapsorgaan van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. De faculteitsraad heeft als taak de algemene gang van zaken in de faculteit kritisch te volgen. Daarnaast kan de raad het faculteitsbestuur voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Samenstelling

De Faculteitsraad Bouwkunde bestaat uit vijf personeelsleden en vijf studenten. De personeelsgeleding wordt gekozen voor een periode van twee kalenderjaren. Voor de studentgeleding worden jaarlijks verkiezingen gehouden.

Bevoegdheden

De faculteitsraad Bouwkunde heeft soortgelijke bevoegdheden als de Universiteitsraad, toegespitst op die zaken die de faculteiten in het bijzonder aangaan. Deze bevoegdheden zijn op te delen in vier categorieën:

 • Instemmingsrecht
  Bij bepaalde ingrijpende beslissingen van het faculteitsbestuur is instemming van
 • de faculteitsraad vereist. Denk bijvoorbeeld aan een wijziging van het faculteitsreglement. Of aan de vaststelling of wijziging van de onderwijs - en examenregeling (OER).
 • Adviesrecht
  Het College van bestuur of het faculteitsbestuur is verplicht de faculteitsraad te horen over onderwerpen zoals het benoemen van de decaan.
 • Initiatiefrecht
  De faculteitsraad heeft het recht om op eigen initiatief plannen in te dienen. Het faculteitsbestuur is verplicht hier op te reageren.
 • Informatierecht
  De faculteitsraad heeft inzage in facultaire stukken en post.

De taken en bevoegdheden van de faculteitsraad zijn geregeld in het faculteitsreglement.