Strategie voor de faculteit Bouwkunde 2014-2020

De wereld om ons heen verandert. Om een rol van betekenis te spelen in onze dynamische omgeving is het van groot belang om onze faculteit toekomstbestendig te maken. Daartoe heeft de faculteit Bouwkunde een strategie uitgezet.

Ambities

Onze ambities zijn groot. Ons academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek moeten antwoord bieden op bestaande en toekomstige maatschappelijk relevante kwesties en technologische uitdagingen in de gebouwde omgeving. Alleen dan kunnen we onze rol opeisen als een internationale speler die trendsettende en innovatieve oplossingen biedt voor de global challenges Energy, Health en Smart Mobility én professionals opleidt die hier een belangrijke bijdrage aan leveren.
We eisen onze internationale leidende rol op, zowel binnen de TU/e als daarbuiten door te streven naar internationale erkenning via ons hoogstaand academisch onderwijs en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.

Realiseren van ambities

Een belangrijke voorwaarde om onze ambities waar te maken is het in evenwicht brengen van ons academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. We betrekken studenten actief in onze onderzoeksprojecten en zullen meer fundamenteel onderzoek doen.
Samenwerking staat daarbij centraal, zowel buiten als binnen de TU/e. We gaan over de grenzen van de traditionele organisatie werken, waarin we streven naar multidisciplinaire samenwerkingsvormen. Hierbij focussen we op maatschappelijk relevante thema’s binnen de gebouwde omgeving, die aanhaken op de global challenges Energy, Health en Smart Mobility. Bouwkunde is hierbij een belangrijke spil aangezien deze global challenges plaatsvinden in deze gebouwde omgeving.

Drie thema's

We werken met drie overkoepelende thema's:

1. Quality of life
We dragen bij aan het verbeteren van gezondheid, comfort, veiligheid, cultuur, recreatie en mobiliteit in de gebouwde omgeving. Leefbaarheid richt zich op de mens als gebruiker van de gebouwde omgeving.

2. Smart Living Environments
We leveren een wezenlijke bijdrage aan intelligente en innovatieve oplossingen voor infrastructuur, mobiliteit, klimaatverandering, gebouwen en stedelijke omgevingen. Slimme leefomgevingen gaat over het creëren van de gebouwde omgeving en het gebruik van slimme technologie en ontwerpen daarin.

3. Sustainable transformation
We bieden oplossingen voor steeds schaarser wordende ruimte in onze leefomgeving met een focus op herbestemming, hergebruik en herstructurering.

De thema’s lopen dwars door onze huidige onderzoeksprogramma’s en disciplines en zijn leidend voor ons onderwijs en onderzoek. Zij kenmerken zich door hun multi-scale karakter: van bouwmaterialen op microniveau tot stedenbouwkundige ontwerpen op macroniveau. Daarnaast hebben de thema’s een interdisciplinair karakter en vragen zij om een integrale aanpak waarbij de mens als gebruiker centraal staat.

Realisatie

De Strategie 2020 vormt de stip aan de horizon. De realisatie vraagt om een lange termijn planning en goede fasering.
In de eerste fase worden die activiteiten gedaan die nodig zijn om een stevige basis neer te zetten en realiseren we quick wins. In de tweede fase (2015 tot 2017) brengen we plannen verder tot ontwikkeling en uitvoering. De laatste fase (tot 2020) bestaat uit evaluatie en bijsturing.
Onze ambities vragen om committent en een proactieve houding van medewerkers en studenten. Multidisciplinaire samenwerking binnen en buiten de faculteit staan hierbij centraal. De kaders zijn bepaald, de invulling en uiteindelijke doorvertaling van onze ambities geven we samen vorm.