Quickscan voor techniek

Onderwijs in techniek, hoe gaat dat op school? Wanneer is onderwijs in techniek volledig ingevoerd en op welke punten kan een school nog verbeteringen aanbrengen?

Onderwijs in techniek is sinds 1998 een onderdeel van het curriculum in het primair onderwijs en opgenomen in de kerndoelen.Vanuit het veld (scholen, koepelorganisaties, ondersteuningsinstellingen, verenigingen en samenwerkingsverbanden) bestaat er een grote behoefte aan instrumenten om vast te stellen hoe en in welke mate scholen techniek implementeren in hun onderwijs en welke factoren daarbij een rol spelen.

Om dit in kaart te brengen is er een Quickscan ontwikkeld, waarmee scholen zelf de balans kunnen opmaken over de stand van zaken wat betreft de implementatie van onderwijs in techniek op hun school.

Het doel daarbij is om scholen nader te ondersteunen bij de invoering van onderwijs in techniek.Door middel van de ontwikkelde Quickscan (een soort zelftest) kunnen scholen inzicht verkrijgen in de situatie van onderwijs in techniek op hun school. Na bestudering van de literatuur en enkele verkennende interviews met techniekexperts uit de praktijk, volgde een expertbijeenkomst voor sleutelfiguren op het gebied van onderwijs in techniek. Deze experts kregen van de onderzoekers een lijst met belangrijke aspecten en thema’s voorgelegd, die ze bediscussieerden, bekritiseerden en aanvulden.

 Aan de hand daarvan is een concept Quickscan ontwikkeld die op enkele scholen in een testfase is afgenomen. De resultaten daarvan hebben, met de opmerkingen van de leerkrachten en directeuren, geleid tot de uiteindelijke Quickscan die in dit boek wordt gepresenteerd.

Klik hier voor het volledige artikel

Compleet rapport "de implementatie van techniek op school: een quickscan