Visie

Innovatieve oplossingen zijn tegenwoordig steeds meer gericht op een complex web van onderling verbonden producten, diensten, technologieën en gebruikerswensen. Dit betekent dat innovatie steeds afhankelijker wordt van overeenstemming binnen grotere groepen belanghebbenden. Deze afhankelijkheid brengt het intrinsieke risico met zich mee dat het innovatieproces vertraagd wordt, juist in een tijd waarin het moet worden versneld met het oog op een voortdurend dynamischer en instabieler wordende markt. Traditionele markten zijn in toenemende mate verzadigd, geïnformeerd en merkenmoe. 

Bedrijven kunnen niet langer uitsluitend vertrouwen op technologische doorbraken en geleidelijke productontwikkeling. Werkelijk onderscheidend vermogen en echte toegevoegde waarde voor de klant worden alleen bereikt wanneer inzicht in de eindgebruikers wordt meegenomen in de productinnovatie. Dit is des te meer van belang wanneer ontwerpen bedoeld zijn voor de nieuwe verbonden digitale wereld. 

Producten en diensten gaan steeds meer in elkaar over, alledaagse producten zijn intelligent en adaptief geworden en de nadruk ligt meer op ‘systemen’ dan op losse apparaten. Bovendien veranderen de behoeften van gebruikers na verloop van tijd. Behoud van eenvoud en van inzicht in de gebruiker is in zo’n context een hele uitdaging. 

De industrie heeft door deze ontwikkelingen behoefte aan een nieuw type industrieel ontwerp, en de benadering van onze faculteit Industrial Design speelt daarop in. 
Innovatieve ideeën kunnen algauw worden belemmerd door technische beperkingen, onvoldoende gebruik van inzicht in gebruikers of gebrek aan aansluiting op bestaande businessmodellen. 
De noodzaak van connectiviteit en totale integratie van de klant in de waardeketen dwingt alle toonaangevende economische en politieke organisaties ertoe om menselijke waarden, behoeften en verlangens vanaf de allereerste stap op te nemen in het innovatieproces. Industrieel ontwerp dient gebaseerd te zijn op een flexibelere aanpak, met meer samenwerking dan ooit tevoren. We zullen de manieren van innoveren in verschillende disciplines op elkaar af moeten stemmen en samenwerkingsplatforms in het leven moeten roepen om snel verbanden te kunnen leggen tussen ontwerpideeën, technologische oplossingen en businessmodellen. 

Een voorwaarde voor innovatie in dit klimaat is dat sociale wetenschappers, ontwerpers, ingenieurs en ondernemers op interdisciplinaire wijze worden samengebracht. Industrieel ontwerp moet dienen als steun en als katalysator voor de bijdragen van alle betrokkenen, zodat een gezamenlijke verkenning van de verschillende toekomstscenario’s mogelijk wordt, die naar het individuele perspectief van elk van de partners kan worden vertaald. Dat is precies wat we bij de faculteit Industrial Design van de TU/e willen nastreven in onderzoek en onderwijs. In de afgelopen twintig jaar is ontwerp meer dan alleen proactieve bijdragen gaan leveren, en is het een strategische factor geworden. Het zal nog verder moeten veranderen als het vak werkelijk zijn culturele en strategische doel wil realiseren, als het mede leidend en verrijkend wil zijn voor onze cultuur, en als het vervulling wil geven aan de nieuwe behoeften van mensen die actieve deelnemers moeten worden in deze mondiaal verknoopte, digitaal gestuurde en van content verzadigde wereld. 

Nu onze samenleving het industriële tijdperk achter zich laat, treden de excessen van de dagelijkse productie- en consumptiepatronen steeds meer aan het licht. De ‘oude nieuwe’ aanpak, op basis van productiviteit, meer van alles en alles steeds sneller, was gebaseerd op de metafoor van de machine. Waar het nu om gaat is relevante en betekenisvolle innovatie voor de samenleving, voor culturen en voor mensen. De industrie komt hoger in de waardeketen terecht en moet met nieuwe waardeproposities voor de dag komen.

De faculteit werkt aan haar eigen unieke visie binnen het toekomstige landschap van Industrial Design. Door integratie van de gezichtspunten van ontwerpers, ingenieurs en maatschappijwetenschappers zullen we in staat zijn in een maatschappelijke context intelligente systemen, producten en bijbehorende diensten tot stand te brengen op basis van ‘menselijke waarden’ in plaats van het ‘doelmatigheidscriterium’ waarvan het hedendaagse design zo vervuld is geraakt.