Faculteitsraad

Faculteitsraad
De Faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan van de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences (IE&IS) bij de Technische Universiteit Eindhoven. 
De raad heeft als taak de algemene gang van zaken in de faculteit kritisch te volgen en kan het faculteitsbestuur voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Samenstelling
De Faculteitsraad Industrial Engineering & Innovation Sciences (IE&IS) bestaat uit vijf personeelsleden en vijf studenten. De personeelsgeleding wordt gekozen voor een periode van twee kalenderjaren. Voor de studentgeleding worden jaarlijks verkiezingen gehouden.

Bevoegdheden
De taken en bevoegdheden van de Faculteitsraad zijn geregeld in het Faculteitsreglement, de 'Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek' en het Bestuurs- en Beheersreglement van de TU/e.

Vergaderdata
De vergaderdata van 2019 vind je hier.

De notulen zijn indien gewenst op te vragen bij Mw. Mariƫlle Dispa, toestel (0)40-247 2873, e-mail: M.M.Dispa@tue.nl