Chemie Aktueel, contextopgaven voor scheikundeonderwijs

Chemie Aktueel, contextopgaven voor het schei­kun­de-onder­wijs, van vmbo tot vwo, gebaseerd op krantenartike­len, tijd­schriftarti­kelen, (huis aan huis) fol­ders, productetiketten en derge­lijke. Bij dat mate­riaal zijn op­drachten gemaakt en soms prac­tica. Een tijdschrift: 'vóór docenten, dóór docenten'.

De opdrachten bij de artikelen zijn bestemd voor onder­bouw of bo­ven­bouw vmbo/ha­vo/vwo. 

Chemie Aktueel levert voorbeeldmateriaal dat zich richt op:

 • vmbo-t examens
 • de nieuwe examenprogramma's h/v
 • de kerndoelen van de onderbouw
 • het nieuwe type vaardigheidsvragen binnen de examens

Bij het ma­ken van de opgaven wordt vooral ook gelet op posi­tief nieuws en nieuwe ontwikkelingen uit de schei­kunde­hoek, al zullen rampen niet onge­merkt aan het tijdschrift voor­bij kun­nen gaan.

Frequentie
Chemie Aktueel verschijnt acht maal per schooljaar via e-mail met acht tot tien opgaven per keer. De redactie laat zo gevarieerd mo­gelijk alle leerstofcategorieën, vaardigheden en leerjaren aan bod ko­men.

Toepassing
De opgaven kunnen op verschillende manieren ge­bruikt wor­den, namelijk als:

 • introductie in een onderwerp
 • oefenstof
 • proef­werkop­gave
 • examentraining
 • idee voor een practicum
 • idee voor een praktische opdracht
 • idee voor een profielwerkstuk
 • uitgangspunt voor een discussie
 • en ..... wat dacht u van zinvol straf­werk

De docentenhandleiding bevat de antwoor­den op alle vragen, beno­digdheden bij proeven en extra informatie.

Meer informatie
Voorbeeldmateriaal, database met gegevens over de opgaven, abonnementen, bestelmogelijkheden van oudere jaargangen (van nummer 1-75) en meer,  zie: www.chemieaktueel.nl.

Chemie Aktueel is een uitgave van de Stichting Chemie Aktueel.