Faculteitsraad

De faculteitsraad Technische Natuurkunde (FRN) is het medezeggenschapsorgaan van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven en bestaat uit vijf studenten en vijf personeelsleden. De raad heeft als taak de algemene gang van zaken in de faculteit kritisch te volgen en kan het faculteitsbestuur voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. De raad heeft soortgelijke bevoegdheden als de Universiteitsraad, toegespitst op die zaken die de faculteiten in het bijzonder aangaan.

Deze bevoegdheden zijn grofweg op te delen in vier categorieën:

 • Instemmingsrecht
  Bij bepaalde ingrijpende beslissingen van het faculteitsbestuur, zoals een reorganisatie van de faculteit of vaststelling of wijziging van de onderwijs- en examenregeling (OER), is instemming van de faculteitsraad vereist.
 • Adviesrecht
  Over onderwerpen als het benoemen van de decaan van de faculteit is het faculteitsbestuur verplicht de faculteitsraad te horen.
 • Initiatiefrecht
  De faculteitsraad heeft het recht om op eigen initiatief plannen in te dienen. Het faculteitsbestuur is verplicht hier iets mee te doen of om met een eigen tegenplan te komen.
 • Recht op informatie
  De faculteitsraad heeft inzage in facultaire stukken en post.

De taken en bevoegdheden van de faculteitsraad zijn geregeld in de 'Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek', het Bestuur- en Beheerreglement van de TU/e en in het Faculteitsreglement.

Leden

In de faculteitsraad Technische Natuurkunde hebben vijf personeelsleden en vijf studenten zitting. De personeelsgeleding wordt gekozen voor een periode van twee jaar; voor de studentengeleding worden jaarlijks verkiezingen gehouden. De leden van de faculteitsraad per 15 december 2016 zijn:

Medewerkersgeleding
Sander Nijdam (voorzitter)
Norah Hornsveld
Peter Zijlstra
Reinoud Lavrijsen
Hjalmar Mulders
Mark Scheffer (reservelid)

Jos van Liempt (notulist)

Studentengeleding
Willemijn Remmerswaal
Jaap Hermens (vicevoorzitter)
Björn van Zwol
Lotte van Hazendonk
Robert Rompelberg

Monique Hunck (secretaris)