Netwerk Theoretische fysica

Het Netwerk Theoretische Fysica (NTF) is een intrafacultair samenwerkingsverband dat medewerkers van verschillende capaciteitsgroepen binnen de faculteit TN met een actieve of passieve interesse in theoretische aspecten van de natuurkunde aan elkaar verbindt.

Visie. De visie van het NTF is dat een samenwerking van theoretici en theoretisch geïnteresseerden leidt tot een meerwaarde voor de faculteit zowel voor het onderwijs als voor het onderzoek, en dat niet alleen dat van de leden van het netwerk zelf. Voor de faculteit is er meerwaarde door een verrijking van het wetenschappelijke klimaat en als wervend profiel voor de buitenwereld. Een belangrijk speerpunt is het zichtbaar te maken van het feit dat theorie, experiment en technologie hand in hand gaan, en dat theorie een belangrijke rol speelt in moderne technologieontwikkeling. Voor het onderwijs is er meerwaarde door aandacht voor en afstemming van theoretisch-fysische aspecten in het curriculum van zowel de bachelor-opleiding Technische Natuurkunde als de master-opleiding Applied Physics. Voor de leden zelf is er meerwaarde door onderlinge stimulering en inspiratie, en de stimulans tot duurzame, capaciteitsgroep-overstijgende samenwerking.

Missie. Het NTF stelt zich ten doel om door een samenwerking tussen theoretici deze meerwaarde te realiseren en om binnen en buiten de faculteit een aanspreekpunt te zijn voor onderwerpen die de theoretische fysica aangaan. Een aantal deelnemers aan het netwerk is tevens lid van de Landelijke Onderzoekschool Theoretische Natuurkunde (LOTN).

Theoretische aantekening Theory for Technology. Het NTF heeft in 2011 al het initiatief genomen om een theoretische aantekening Theoretical Physics for Technology in de master tracks van de opleiding Applied Physics in te voeren. De aantekening was bedoeld voor studenten met extra belangstelling voor de meer theoretische en funderende aspecten van de gekozen track. Kennis en vaardigheden op theoretisch en op modelmatig vlak zijn ook belangrijk in de praktijk van natuurkundig ingenieurs in de gehele kennisketen van zeer toegepast tot zeer fundamenteel. Dit is niet in het minst vanwege de toenemende rol van modelvorming, de toenemende kracht van computers en computermodellen en de steeds verder gaande kennisontwikkeling op het meest abstracte niveau. Aangezien recente ontwikkelingen deze tendens alleen maar hebben versterkt, is besloten om in het kader van de Eindhoven Graduate School en de masteropleiding Applied Physics per academisch jaar 2015-2016 een theoretische aantekening nieuwe stijl, Theory for Technology, op het diplomasupplement van de masteropleiding in te voeren en aan te bieden aan studenten met interesse in theoretische natuurkunde.

Om voor deze aantekening Theory for Technology op het masterdiploma-supplement in aanmerking te komen, moet de student in het vakkenpakket en het afstudeeronderwerp keuzen maken die als ‘theoretisch’ aangemerkt kunnen worden. Dit laatste is ter beoordeling van de examencommissie. De aantekening staat open voor studenten in alle vier afstudeerrichtingen, d.w.z. Flow, Bionano, Plasma en Science and Technology of Nuclear Fusion. De externe stage blijft volledig vrije keuze en mag experimenteel van aard zijn. Voor detailinformatie aangaande de eisen voor de aantekening wordt verwezen naar de OER van de masteropleiding Applied Physics van de Eindhoven Graduate School.

Contactinformatie. Coördinatie: Paul van der Schoot, Peter Bobbert, Herman Clercx en Servaas Kokkelmans. Secretariaat: Helmi van Lieshout, Flux 5.105, tel. 040-2474288.

Deelnemers NTF
Peter Bobbert (M2N)
Herman Clercx (WDY)
Reinder Coehoorn (M2N)
Jan van Dijk (EPG)
Ute Ebert (EPG)
Wouter Ellenbroek (TPS)
Henk Huinink (TPM)
Leon Kamp (WDY)
Servaas Kokkelmans (CQT)
Jan Lodewijk (WDY)
Alexey Lyulin (TPS)
Paul van der Schoot (TPS)
Kees Storm (TPS)
Federico Toschi (WDY)
Liesbeth Janssen (TPS)