Faculteitsraad

Onze faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan van de faculteit. De leden bespreken de algemene gang van zaken binnen de faculteit met het faculteitsbestuur, doen voorstellen en maken standpunten kenbaar. De faculteitsraad kan gebruik maken van enkele wettelijk vastgestelde rechten.

Instemmingsrecht
Het hoogste recht is het instemmingsrecht. Hiermee kan de raad over bepaalde besluiten een expliciete instemming geven, voordat het faculteitsbestuur deze besluiten mag uitvoeren.

Adviesrecht
Met het adviesrecht moet de faculteitsraad door het faculteitsbestuur om advies worden gevraagd over voorgenomen besluiten. Bovendien kan de raad ongevraagd advies uitbrengen aan het faculteitsbestuur. Het faculteitsbestuur kan deze adviezen alleen naast zich neerleggen als ze dat goed beargumenteert.

Recht op informatie en initiatiefrecht
De faculteitsraad heeft recht op informatie en initiatiefrecht. Dit is het recht om zelf het initiatief te nemen tot een beleidswijziging. Dit initiatiefvoorstel moet door het faculteitsbestuur serieus worden overwogen en moet binnen een afgesproken termijn besproken worden met de raad. De faculteitsraad bestaat uit een personeelsgeleding en een studentgeleding, van elk vijf personen.