Machtigingsvoorwaarden

Een eenmaal afgegeven machtiging tot incasso (voor het betreffende studiejaar) is onomkeerbaar. Met andere woorden: je kunt de machtiging tot incasso niet meer intrekken of geïncasseerde bedragen terugvorderen. Alleen bij beëindiging van de inschrijving wordt de machtiging tot incasso vanwege de universiteit stopgezet.
 

  1. Zorg er voor dat je verzoek tot deelname aan de machtiging bij het ESA binnen is voor de inning van de eerste termijn.
  2. Verzoeken tot deelname aan de gespreide betaling die binnenkomen nadat incasso van de eerste termijn heeft plaatsgevonden, worden pas verwerkt wanneer het verschil van de nog te innen termijnen en het verschuldigde collegegeld is ontvangen. Veelal zal dit het bedrag van de eerste termijn zijn, verhoogd met de administratiekosten.
  3. Je dient te beschikken over een SEPA bankrekeningnummer waarop binnenkomende gelden (bijvoorbeeld uit hoofde van de Wet Studiefinanciering) worden bijgeschreven, dan wel dat er voldoende tegoed op de rekening staat op of omstreeks de inningsdata. Bij gebreke hiervan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de rekeninghouder;
  4. Wanneer je niet aan de financiële verplichtingen voldoet kan de universiteit je inschrijving beëindigen.
  5. Bij machtiging tot afschrijving in tien termijnen wordt € 24,00 administratiekosten in rekening gebracht. Incasso hiervan vindt plaats tegelijk met de inning van de eerste termijn. Bij deelname aan de machtiging tot incasso vanaf een volgende termijn, moeten deze administratiekosten voldaan worden voordat de inschrijving kan worden afgerond.
  6. De rekening kan tussentijds niet worden opgeheven en de machtiging kan niet worden ingetrokken.
  7. Het wijzigen van het rekeningnummer waarvan geïncasseerd moet worden is tot maximaal twee weken voor de uitvoeringsdatum mogelijk.
  8. In geval de rekeninghouder het niet eens is met een afschrijving uit hoofde van de machtiging dan neemt de rekeninghouder hierover rechtstreeks contact op met het ESA van de TU/e.