Technische Universiteiten en FME: investeer in opleidingen en ondernemersklimaat

De 4TU Federatie en FME hebben op 6 februari een pact gesloten om de aansluiting tussen de technologische industrie en de technische universiteiten te versterken en de (dreigende) numeri fixi tegen te gaan. De organisaties wijzen erop dat de technologische industrie op volle toeren draait. Daardoor wordt het tekort aan techniekstudenten steeds nijpender. Nederland loopt daarmee het risico dat ze haar toppositie in de wereld kwijt raakt. De doelstelling van het Techniekpact is om het aantal studenten dat kiest voor een technische studie naar 4 op de 10 studenten te laten groeien. Dat is nog niet gehaald.  FME vraagt daarom ook al geruime tijd aandacht voor de (dreigende) numeri fixi op technisch wetenschappelijke opleidingen en de financiering van de vier technische universiteiten. 

Punten uit het Pact:
1. Gezamenlijk oproep aan politiek: extra middelen oplopend tot 450 mln per jaar in 2020
2. Docenten uit bedrijfsleven worden beschikbaar gesteld voor de universiteiten
3. Facility sharing: bedrijven uit de technologische industrie stellen ruimtes beschikbaar

Groei aantal opleiding leidt tot capaciteitsprobleem
Uit cijfers van de Vereniging van Universiteiten blijkt dat dit collegejaar 6450 studenten begonnen aan een technische studie. Dat is ruim 24 procent meer dan in 2012, toen 5187 studenten hiervoor kozen. Dit leidt in 2020 tot een verdubbeling van het totaal aantal TU-studenten in een periode van 15 jaar. Voor de Bachelor fase is dit voornamelijk een resultaat van het succesvolle beleid vanuit het Techniekpact. Door het programma ‘Make it in the Netherlands’ wordt ook de instroom van internationale studenten in vooral Masteropleidingen gestimuleerd. Voorzitter van de 4TU.Federatie Victor van der Chijs: “Het kan niet zo zijn dat iemand die techniek wil studeren de kans loopt geconfronteerd te worden met een studentenstop, alleen omdat we te weinig middelen krijgen”. 

FME voorzitter Ineke Dezentjé Hamming: “Nederland werkt aan het behouden van een toppositie als het gaat om de noodzakelijke innovatiekracht van de technische industrie. Die komt in gevaar als het aantal studenten die voor een technische opleiding kiezen, niet kan worden ingevuld of omdat deze studenten niet instromen in onze sector ”. Dit probleem vraagt om tijdelijke en structurele maatregelen, zodat de groei zonder kwaliteitsverlies kan worden geaccommodeerd.

De 4 technische universiteiten en de technologische industrie werken gezamenlijk aan het oplossen van de knelpunten die ontstaan bij het vergroten van de instroom in technische studies en stimuleren dat meer studenten na afronding van hun studie kiezen voor een carrière in de technologische industrie. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld door bij het onderwijs betrokken mensen uit het bedrijfsleven met de technische universiteiten te laten meedenken over de best mogelijke aansluiting van de techniekopleidingen bij de arbeidsmarkt. Hiervoor hebben de technische universiteiten zogenaamde industrial advisory boards opgericht.