Promoties

Het doctoraat is de hoogste Nederlandse graad, waarmee de wetenschappelijke studie bekroond kan worden. Een promotie bij de TU/e vindt plaats onder begeleiding van de eerste promotor, benoemd door het College voor Promoties. De beoordeling van de promotie vindt plaats naar aanleiding van een proefschrift, dat het onderzoek of proefontwerp beschrijft.

De promotieprocedure is beschreven in het Promotiereglement. Van belang is dat het in het reglement beschreven tijdpad nauwgezet wordt gevolgd. Dit tijdpad beslaat de laatste zes tot negen maanden voor de promotiedatum. Verder bevat het reglement informatie over de eisen waaraan de promotiecommissie en de promovendus moeten voldoen. Tevens wordt het protocol van de plechtigheid uitvoerig beschreven.

Het reglement is aan wijzigingen onderhevig.
Verzekert u zich van de meest recente versie wanneer u de promotie regelt.

Er is een Informatiebrochure voor Promovendi opgesteld om u te helpen het promotiereglement te doorgronden en de promotieplechtigheid te organiseren. De informatiebrochure is verkrijgbaar via deze website, klik links het betreffende promotiereglement aan, dan verschijnt ook de betreffende informatiebrochure.

Contact

Sinds 1 januari 2001 worden de promoties aan de Technische Universiteit Eindhoven administratief begeleid door het Bureau voor Promoties en Plechtigheden.

U kunt bij het Bureau voor Promoties en Plechtigheden terecht voor:
• Indiening van promotieformulieren
• Nadere toelichting op het promotiereglement en benodigde acties
• Het plannen van een promotiedatum (alleen per email).