Cum laude

Interne procedure Cum laude Commissie

Interne procedure Cum laude Commissie

Gedurende de hele procedure dient door alle betrokkenen strikte vertrouwelijkheid in acht te worden genomen, m.n. naar de betrokken promovendus. Communicatie vindt zo veel mogelijk via e-mail plaats tenzij een bijeenkomst noodzakelijk is voor nader overleg. Bijgevoegde documenten worden op sharepoint geplaatst. De Cum Laude Commissie vergadert 1x per jaar.

 1. Bij de schriftelijke goedkeuring over het proefschrift of -ontwerp kan de eerste promotor, namens en met instemming van de voorzitter en overige leden van de promotiecommissie, schriftelijk en met redenen omkleed, voorstellen het doctoraat "cum laude" toe te kennen. Het verrichte promotieonderzoek moet van een uitzonderlijk hoge kwaliteit zijn en met een uitzonderlijke mate van zelfstandigheid uitgevoerd zijn. Het gaat hierbij om de top 5%, gemiddeld zou dit dus neerkomen op ongeveer 10 promoties per jaar.
   
 2. Het in het Engels gestelde voorstel dient samen met het proefschrift of -ontwerp, uiterlijk 6 weken voor de promotie per email (in pdf-vorm) te worden ingediend bij de secretaris van de Cum Laude Commissie, mw. C.W.T. Rikmans, c.w.t.rikmans@tue.nl. De file dient kleiner te zijn dan 10MB. Bij het voorstel dienen de namen van 10 deskundigen (met email adressen), niet behorend tot de promotiecommissie, te worden gevoegd die door de CLC worden benaderd om hun oordeel te geven over het proefschrift. Minimaal 8 van deze deskundigen dienen HL of UHD te zijn. De deskundigen mogen niet door de eerste promotor worden gecontacteerd. Ook dient de relatie van de promovendus ten opzichte van de deskundigen inzichtelijk te worden gemaakt.

 3. Tevens dient in het voorstel de start- en einddatum van het promotieonderzoek te worden vermeld. Onder einddatum wordt verstaan: de inleverdatum van het formulier 2 (als de promotor kenbaar heeft gemaakt dat de promotiecommissie het proefschrift heeft goedgekeurd). Mocht de nominale duur van de promotie van 4 jaar worden overschreden dan dient dit gemotiveerd te worden.
   
 4. Over een dergelijk voorstel wordt de CLC gehoord. Deze commissie wordt voorgezeten door de Rector Magnificus en bestaat verder uit negen hoogleraren van de TU/e, voor een periode van vier jaren benoemd door het College voor Promoties. De leden kunnen 1 maal worden herbenoemd.
  Voorzitter en secretaris van de CLC bezien welk lid van de commissie in het bijzonder het voorstel bekijkt. Het voorstel wordt gezonden naar alle leden van de commissie met vermelding van de naam van het lid dat i.h.b. het voorstel bekijkt. Alle leden sturen een korte reactie op het voorstel naar de secretaris.
   
 5. De Cum Laude Commissie toetst de voorstellen op de volgende elementen:
  - is er een helder gesteld doel en hoe wordt dat doel al dan niet bereikt;
  - is er evident sprake van vernieuwend onderzoek;
  - is de tekst duidelijk en to the point geschreven;
  - wat is de eigen bijdrage van de promovendus aan het proefschrift of -ontwerp;
  - welke impact heeft het proefschrift of –ontwerp op het vakgebied;
  - is er sprake van een uitstekende analyse;
  - behoort het proefschrift tot de beste 5% binnen het vakgebied;
  - is gepubliceerd in toonaangevende tijdschriften;  
  - is de promotie binnen de daarvoor gestelde termijn afgerond.Daarnaast vraagt - de CLC geraadpleegde deskundigen of zij een conflict of interest zien bij hun - - oordeel over het gegeven proefschrift.
   
 6. De beoordeling van het lid gaat via de voorzitter naar de rest van de commissieleden met de beoordeling: goed, niet goed of met het voorstel om een aanvullende beoordeling door met name genoemde referent. De beoordeling bestaat uit minimaal 1 A4.
   
 7. De CLC dient, met maximaal één stem tegen, in te stemmen met het voorstel, anders is het verworpen. Stemonthoudingen zijn niet toegestaan.
   
 8. Het besluit van de CLC wordt uiterlijk één week voor de promotie bekend gemaakt aan de leden van de desbetreffende promotiecommissie, decaan van de faculteit en PenP. Bij een positief besluit ontvangt de promotiecommissie ook een kopie van de aanvraag.Bij een negatief besluit ontvangt alleen de promotor een schriftelijke afwijzing. Indien de promotor nadere toelichting over de afwijzing wenst te ontvangen dan zal de Rector hiervoor zorgdragen.
   
 9. De promotiecommissie beslist na afloop van de verdediging bij schriftelijke stemming over het voorstel "cum laude" toe te kennen, nadat het besluit tot het verlenen van de doctorstitel is genomen. Bij de stemming over het "cum laude" mag er maximaal één stem tegen zijn. Stemonthoudingen zijn niet toegestaan.
   
 10. Indien de mogelijkheid bestaat dat het "cum laude" wordt toegekend, worden er twee getuigschriften gereed gemaakt, één met en één zonder de vermelding "cum laude". Het niet gebruikte getuigschrift wordt na de beraadslaging onmiddellijk vernietigd.
   
 11. Op de TU/e website wordt speciale aandacht besteed aan de toekenning van het doctoraat “cum laude”.

Samenstelling CLC:

 • Rector Magnificus (tevens voorzitter)
 • 9 TU/e hoogleraren

De leden worden voor een periode van 4 jaren benoemd door het College voor Promoties. 
Een éénmalige herbenoeming is mogelijk.

15/03/2018-TR