Formulier 1

Formulier 1 betreft “Verzoek om toegang tot de promotie en voorstel promotiecommissie”. Het formulier moet uiterlijk 5 maanden voor de gewenste promotie per email ingediend zijn bij Bureau PenP. Dit is inclusief alle bijlagen (geparafeerd door de decaan), handtekeningen van de promovendus, handtekening van de promotor(en) én handtekening van de decaan. Alleen formulieren die volledig zijn ingevuld en een correct voorstel voor de promotiecommissie bevatten kunnen worden voorgelegd aan het College voor Promoties.

Nadat de decaan zich o.a. ervan vergewist heeft dat de promotiecommissie een adequate samenstelling heeft, geeft hij een positief advies door het formulier 1 te ondertekenen. Bij afwezigheid van de decaan kan de vicedecaan het formulier 1 namens de decaan ondertekenen (of dit mogelijk is hangt uiteraard af van de afspraken tussen decaan en vice-decaan). In dat geval gelieve een kopie van het formulier en de bijlagen toezenden aan de decaan (de eventuele promotiedatum moet ook met de decaan worden afgestemd i.v.m. voorzitterschap).

U kunt het formulier 1 en alle bijlagen per email sturen naar het Bureau voor Promoties en Plechtigheden, m.j.w.mulder@tue.nl.

Bijlagen van het formulier 1 zijn:

  • In geval van een Nederlands diploma: het originele doctoraal of Master diploma (of gewaarmerkte kopie) tonen aan de decaan.
  • In geval van een buitenlands of afwijkend diploma: kopie van de brief “ontheffing opleidingseis”. Informeer bij de promotor naar deze brief. Indien de promotor de brief niet heeft, direct contact opnemen met de examencommissie voor de stand van zaken.
  • 1 A-4 Engelse omschrijving van het promotieonderzoek, gebruikte methodieken en relevant geachte resultaten.
  • Uitgebreid CV en publicatielijst van de promovendus (het cv dat u ook zou gebruiken bij een sollicitatie)

Indien er een externe deskundige voorgesteld (niet verbonden aan een universiteit) wordt of een lid dat wel werkzaam is aan een universiteit maar die geen hoogleraar of universitair hoofd docent of associate professor is, moet er een extra bijlage worden ingediend: een omkleed verzoek van de promotor, met daarop het akkoord van de decaan, en bijgesloten het cv en de publicatielijst van het betreffende voorgestelde lid van de promotiecommissie. Voor het samenstellen van de promotiecommissie kan het promotiereglement geraadpleegd worden, o.a. artikelen 6 t/m 12.