Promotiereglement 2015

DIT REGLEMENT IS ALLEEN VAN TOEPASSING ALS FORMULIER 1 VOOR 1 SEPTEMBER 2017 IS INGELEVERD

Het College voor Promoties heeft besloten tot wijziging van het Promotie-reglement met ingang van 1 september 2015.

Het besluit de promovendus toegang te verlenen tot de promotie heeft met ingang van 1 september a.s. een geldigheidsduur van vijf jaar (artikel 5, lid 1).

In artikel 13, lid 1, inzake het sturen van de tekst van het proefschrift of de documentatie van het proefschrift aan de leden van de promotiecommissie, nadat toegang tot de promotie is verleend, is nu expliciet opgenomen dat dit gebeurt met instemming van de promotor en de eventuele tweede promotor en copromotoren.

In hetzelfde artikel is opgenomen dat de promovendus een verklaring ondertekent, dat het onderzoek of ontwerp tot stand is gekomen in overeenstemming met de TU/e Gedragscode Wetenschapsbeoefening. Deze verklaring kunt u onder het kopje 'formulier 2' vinden.

In artikel 15, leden 1 en 3, is expliciet opgenomen dat de promovendus een essentiële bijdrage dient te hebben geleverd aan het proefschrift of proefontwerp, respectievelijk aan de delen van het proefschrift  of deelontwerpen.

In de Toelichting bij het Promotiereglement (en de informatiebrochure ‘Informatie voor promovendi’) is opgenomen dat elke promovendus verplicht is 2 gedrukte exemplaren van het proefschrift in te leveren bij het Informatie Expertise Centrum  en een pdf-file.

Deze digitale versie wordt standaard open access aangeboden via de TU/e Repository. De promovendus verleent daar toestemming voor door een formulier te ondertekenen. Een tijdelijk embargo van het proefschrift of proefontwerp is , in specifieke gevallen, alleen mogelijk met voorafgaande toestemming van de desbetreffende decaan.

De overige wijzigingen van de tekst van het Promotiereglement betreffen tekstuele verduidelijkingen.

De eerdere versie van het promotiereglement 2014 komt per 1 september 2015 te vervallen.