Promotiereglement 2017

LET OP: DATEERT HET INLEVEREN VAN FORMULIER 1 VÓÓR 1 SEPT 2017 DAN IS REGLEMENT 2015 VAN TOEPASSING!

Het College voor Promoties heeft besloten tot een aantal kleine wijzigingen van het Promotie-reglement met ingang van 1 december a.s. 

Hieronder een overzicht van de wijzigingen:

Art. 6.
4. De in lid 1 onder a en d genoemde personen zijn stemhebbend lid van de commissie. Indien een copromotor hoogleraar of uhd is aan een Nederlandse universiteit, dan wel hoogleraar of associate professor aan een buitenlandse universiteit, is hij eveneens stemhebbend lid van de promotie-commissie. Indien hij daar aan niet voldoet maakt hij met raadgevende stem deel uit van de commissie. De totale promotiecommissie bestaat uit ten minste 5 personen van wie ten minste 4 stemhebbende leden. Als er slechts 4 stemhebbende leden zijn wordt er een additioneel lid namens de TU/e aangewezen als reserve stemhebbend lid.

5. Ten minste de helft van de stemhebbende leden van de promotiecommissie dient verbonden te zijn aan de universiteit.

6. Op voorstel van de (eerste) promotor en met instemming van de Rector Magnificus en de decaan van de betrokken faculteit kan het College afwijken van het bepaalde in lid 4 en 5.

Art.10.
1 De commissie bevat tenminste drie onafhankelijke leden die niet bij het desbetreffende onderzoek zijn betrokken. Deze onafhankelijke leden worden, op voordracht van de promotor, aan het CvP voorgedragen door de decaan. Van deze onafhankelijke leden is er tenminste één niet verbonden aan de TU Eindhoven.

2. Indien de decaan zelf promotor is worden deze onafhankelijke leden voorgedragen door de vice-decaan Rector Magnificus.

3. Indien een decaan zelf als onafhankelijk lid van binnen de universiteit wordt aangewezen door het College voor Promoties, dan kan hij niet tevens voorzitter van de commissie zijn.

4. De eerste en de tweede promotor kunnen niet tevens voorzitter van de commissie zijn.