Promotiereglement 2018

Promoties die met een formulier 1 na 1 september 2018 zijn aangemeld, vallen onder reglement 2018. 
Promoties die met formulier 1 na 1 september 2017 zijn aangemeld, vallen onder reglement 2017
Promoties die met formulier 1 voor 1 september 2017 zijn aangemeld, vallen onder reglement 2015.

Het College voor Promoties heeft besloten tot wijziging van het Promotie-reglement met ingang van 1 september 2018.

Hieronder ziet u een overzicht van de wijzigingen:

Bepalingen over een gezamenlijk proefschrift of –ontwerp zijn geschrapt (art.4 lid 3, art.16 en art. 25 lid 2), waarmee deze constructie niet meer mogelijk is.
Mocht er nog een lopend traject zijn dan dient daarover contact te worden opgenomen met het Bureau voor Promoties en Plechtigheden.

De voorzitter is geen lid van de commissie (voorheen geen stemhebbend lid) (art.6 lid 1.c). Om deze rol te vervullen dient men als hoogleraar verbonden te zijn aan de TU/e (art. 6 lid 2). Eervol ontslagen hoogleraren verbonden aan de TU/e behouden nog gedurende vijf jaren na hun ontslag het recht als voorzitter van de promotiecommissie op te treden. Het College voor Promoties kan besluiten deze periode te verlengen (art.9 lid 1). In verband met het bovenstaande zijn art. 10 lid 3 en 4 geschrapt.

De mogelijkheid het Ius Promovendi toe te kennen is uitgebreid tot gepromoveerde UHD-2's. Nadere informatie over de procedure van de toekenning van het Ius Promovendi aan UHD's is te vinden in het stuk Procedures m.b.t. hoogleraars-, UHD- en Fellowbenoemingen.

Aan art. 6  is als nieuw lid 2 toegevoegd: Voor personen met zowel een aanstelling aan de TU/e als elders is de aanstelling aan de TU/e bepalend voor de vraag of deze persoon stemhebbend is of een raadgevende stem heeft.

De bepaling dat ten minste de helft van de stemhebbende leden van de promotie-commissie verbonden dient te zijn aan de universiteit, is geschrapt (art. 6 lid 5).

Art.10 lid 1 inzake onafhankelijke leden is gewijzigd en verduidelijkt:
De commissie bevat drie onafhankelijke leden die niet bij het desbetreffende onderzoek zijn betrokken. Deze onafhankelijke leden worden, op voordracht van de promotor, aan het CvP voorgedragen door de decaan. Van deze onafhankelijke leden zijn er één of twee niet verbonden aan de TU/e.

In art 10. lid 2 wordt een nadere toelichting gegeven op onafhankelijkheid:
Wanneer zij worden gevraagd een proefschrift of technologisch ontwerp te beoordelen moeten onafhankelijke leden elke relatie melden die een belangenconflict met zich meebrengt bij de beoordeling. Als er sprake is van recente samenwerking met de promovendus, zoals het samen publiceren van een artikel of het zijn van hoofdaanvrager van een subsidie samen met de promovendus, kan men niet optreden als onafhankelijk lid.
Onder belangenconflict valt een financieel belang dat de objectiviteit, integriteit of interpretatie van een beoordeling kan beïnvloeden. Andere voorbeelden van mogelijke conflicten zijn eerdere samenwerkingsrelaties als beoordelaar van een masterscriptie of als afstudeerder of een familierelatie zoals echtgenoot, samenlevingspartner of ouder-kind relatie.

De mogelijkheid een proefschrift of –ontwerp in het Frans of Duits te schrijven (art.18) of te verdedigen (art.25) is vervallen.

Bij artikel 28 is de termijn voor het indienen bij de Cum Laude Commissie toegevoegd.

De tekst van het reglement en van de kledingvoorschriften bij de promotieplechtigheid zijn gender neutraal geformuleerd.

In de Engelse versie van het reglement zijn de termen supervisor, co-supervisor en theses vervangen door de termen promotor, copromotor en propositions.

Het nieuwe promotiereglement  kunt u vinden op www.tue.nl/promoties