Afval

Het Reststoffencentrum TU/e – bestaande uit het Berging Bijzondere Chemicaliën gebouw en de milieustraat - zorgt voor het afvoeren van alle reststoffen van de TU/e. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen niet-gevaarlijke en gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen.

Gevaarlijke afvalstoffen
Gevaarlijke afvalstoffen worden dagelijks vanuit de depots bij de gebouwen getransporteerd naar de Berging Bijzondere Chemicaliën. Daar worden de stoffen gesorteerd in 140 verschillende afvalstromen.

Niet-gevaarlijke afvalstoffen
Op de milieustraat worden bedrijfsafvalstoffen zoals hout, glas, papier, schroot, puin en restafval uitgesorteerd en afgevoerd naar de afvalinzamelaar. Het kantoorafval wordt door het externe schoonmaakbedrijf gescheiden ingezameld en in de daarvoor bestemde containers gedeponeerd. Daarnaast scheidt de cateraar het afval dat vrijkomt in de bereidingskeukens waaronder het scheiden van frituurvet en swill afval (gekookt keukenafval en etensresten).

Gescheiden afvalinzameling in de TU/e-gebouwen
De TU/e heeft gekozen voor een nieuwe manier van afval inzamelen op de werkvloer. Als restafval beter gescheiden wordt ontstaan afvalstromen die hergebruikt of gerecycled kunnen worden. Zo wordt afval vaak weer een grondstof. Iedere kilogram afval die niet als restafval verbrand hoeft te worden, levert een besparing van 840 gram CO2-uitstoot op.

Doelstelling
Momenteel bestaat het afval van de universiteit voor ongeveer 59% uit restafval. In 2020 brengen we het percentage restafval terug naar 40%.

Tulips
Op centrale, goed zichtbare en makkelijk te bereiken plekken in diverse gebouwen zijn inzamelunits geplaatst, de zogenaamde Tulip (per 25 werkplekken één Tulip). Deze Tulips vervangen de afval- en papierbakken van de kantoren.

Bekijk de afvalstromen in de Tulips.

Bekijk de verwerkingscijfers afval.