Duurzaam Inkopen

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

De TU/e wil tot de duurzaamste universiteiten van Nederland behoren en heeft gekozen voor een integrale aanpak die zich richt op duurzaamheid in onderwijs, onderzoek, op de TU/e campus en binnen haar bedrijfsvoering. Het motto van de TU/e op het gebied van duurzaamheid is: “Practice what you teach”. In aansluiting op de missie en het profiel van de TU/e als technische, op innovatie gerichte, universiteit ligt de focus in het inkoopproces op duurzame, innovatieve oplossingen. Daar waar mogelijk worden echter ook de sociale aspecten van MVI meegenomen.

Om haar duurzame doelstellingen te bereiken verwacht de TU/e nadrukkelijk een bijdrage van haar leveranciers. De criteria duurzaam inkopen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden, indien voor het betreffende onderwerp aanwezig, toegepast binnen inkooptrajecten. Daarnaast wordt in alle fasen van een inkoopproces gezocht naar kansen op duurzame, innovatieve oplossingen, zo mogelijk in samenspraak met het bedrijfsleven. In de specificatiefase wordt, indien mogelijk, nadrukkelijk rekening gehouden met duurzaamheidsaspecten. Zo zullen opties als hergebruik van materialen, alternatieve mogelijkheden en duurzame innovaties worden afgewogen. Product en marktanalyse speelt hierbij een rol, maar ook de op de TU/e zelf aanwezige kennis. Ook wordt duurzaamheid regelmatig opgenomen als een van de selectie- of gunningscriteria. Als onderdeel van contractmanagement wordt gemonitord of de gemaakte afspraken ook worden nagekomen tijdens de looptijd van de afgesloten overeenkomsten. Regelmatig wordt met de leverancier een groeimodel afgesproken. De TU/e heeft circa 120 overeenkomsten afgesloten voor een diversiteit aan onderwerpen. Van een aantal van deze (raam)overeenkomsten kan door alle faculteiten en diensten gebruik gemaakt worden. Bekijk het overzicht inkoop goederen en diensten.

Een aantal inkooptrajecten waar duurzaamheid een prominente rol heeft gespeeld/speelt worden hieronder kort toegelicht.

  • Papier. Alle criteria van RVO zijn opgenomen als minimumeisen (o.a. sustainable forest management en het EU Ecolabel).
  • Bouwkundig en werktuigbouwkundig onderhoud. Duurzaamheid was opgenomen als een van de 4 selectiecriteria. Daarnaast was een van de 4 gunningscriteria gericht op duurzame werkwijze/bedrijfsvoering en op de bijdrage aan het verduurzamen (waaronder energie besparen) van de gebouwen.
  • Renovatie gebouw Atlas.Het behalen van BREEAM Outstanding is als doelstelling voor het gebouw vastgesteld. In de aanbesteding voor de renovatie is duidelijk opgenomen wat hierbij de bijdrage van de aannemer is.
  • Automatencatering. De automaten dienen te voldoen aan bepaalde duurzaamheidskenmerken en de koffie dient te beschikken over een duurzaamheidscertificaat (geleverd wordt koffie met Rainforest Alliance keurmerk). Daarnaast is de bijdrage van de opdrachtnemer aan de duurzaamheidsvisie van de TU/e tijdens de looptijd van de overeenkomst opgenomen in de gunningscriteria.
  • IT-dienstverlening. In een aanbesteding met betrekking tot IT-dienstverlening is ruimte geboden voor bedrijven met een maatschappelijke doelstelling. De opdracht is uiteindelijk ook gegund aan een dergelijk bedrijf en de werkzaamheden zullen grotendeels worden uitgevoerd door mensen met een sociale beperking.
  • PV Panelen Sportcentrum en Spectrum. De TU/e bereikte een verdere verduurzaming van haar campus door het laten plaatsen van PV-installaties op de daken van de TU/e-gebouwen Sportcentrum en Spectrum. Het plaatsen van deze installaties droeg bij aan de ambitie van de TU/e om een deel van haar energie zelf op te wekken.