4 grote projecten

MetaForum

Het ontwerp van het gebouw MetaForum, door Ector Hoogstad Architecten, had als uitgangspunt het duurzaam behoud van de cultuurhistorische waarde van de voormalige W-hal. MetaForum gebruikt grotendeels de bestaande constructie, vloer, fundering en gevel van de oude W-hal waardoor naast het materiaal ook de beeldcultuur behouden blijft. De oude techniekhal van de faculteit Werktuigbouwkunde is tot stand gekomen in de eerste bouwfase, 1957-1965, van de campus van de destijds Technische Hogeschool. De W-hal (in 2018 de status van Rijksmonument gekregen) is een belangrijk gebouw dat samen met het Hoofdgebouw (inmiddels gerenoveerd tot Atlas), Auditorium, Vertigo en Potentiaal (huidige Luna) het oude kerngebied van de campus vormde.

Eneriebesparing
MetaForum wordt gekoeld en verwarmd met het WKO-systeem van de TU/e campus, waardoor CV ketels overbodig zijn. Daarnaast wordt de ruimteverwarming/-koeling individueel geregeld in combinatie met een aanwezigheidsdetectie. Ook wordt de klimaatinstallatie uitgeschakeld wanneer een raam geopend wordt en draagt de intelligente lichtregeling bij aan energiebesparing binnen het gebouw. Tot slot heeft een volledige herontwikkeling van de bestaande gevel van de W-hal geresulteerd in een sterk verbeterde energieprestatie.

De TU/e onderzoekt momenteel de mogelijkheid om een systeem met PV-cellen toe te passen op het dak van de laagbouw van MetaForum dat bijdraagt aan een duurzame opwekking van energie. Metingen zijn er nog niet.

Flux

De TU/e zette met de nieuwbouw van Flux opnieuw een grote stap naar 50% energieneutraliteit van de campus in 2030. Het gebouw heeft een A++ label, en een EPC van 0,6. Metingen begin 2016 laten zien dat het warmtegebruik in dit gebouw een factor 10 minder is dan in het verleden gemiddeld per gebouw werd gebruikt
Met de ingebruikname van Flux zette de TU/e een flinke stap in het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Met een afname van 4 mln m³ gas is het gasverbruik sinds 2002 gehalveerd. Ook is de universiteit qua gas en elektra nu klimaatneutraal. De TU/e gebruikt alleen groene stroom en compenseert de CO2-uitstoot van gasverbruik door onder andere bosaanplant.

Energieconcept
Als ontwerpeis is gesteld dat het gebouw een 40% lagere EPC-eis moest hebben dan volgens het Bouwbesluit vereist was. Dit is gelukt. Het Fluxgebouw heeft een EPC van 0,6 en Energielabel A++. Het gebouw heeft geen gasaansluiting. Het is het 16e gebouw op de campus van de TU/e dat gebruikmaakt van het campusbreed aangelegde warmtekoudeopslagsysteem en het derde gebouw zonder gasaansluiting. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van directe fossiele brandstoffen. Het gebouw wordt verwarmd en gekoeld door middel van betonkernactivering. Hierbij wordt  de betonmassa op een constante temperatuur gehouden, die vervolgens de omgeving op temperatuur brengt. Dat is zeer gunstig voor het energieverbruik, en het zorgt voor een aangenaam stabiele binnentemperatuur. Aanvullend is gekozen voor klimaatplafonds, naverwarming van ventilatielucht en de labs zijn voorzien van nakoeling d.m.v. FanCoilUnits. Het WKO-net op de TU/e bestaat uit een warme- en koude ring, het voordeel van de ringen is dat de aangesloten gebouwen via de ringen warmte en/of koude kunnen uitwisselen.
Met RC-waarden van 5 hebben de gevels van Flux een zeer hoge isolatiewaarde, op het dak van de laagbouw ligt een groendak, en op het dak van de hoogbouw werd 300 vierkante meter aan zonnepanelen geïnstalleerd. Qua verlichting wordt gebruik gemaakt van LED-verlichting en hoogfrequent TL verlichting.

Frisse scholen
Om een fris en prettig gebouw voor de gebruikers te realiseren is op veel onderdelen uitgegaan van Frisse Scholen Klasse A, voor een aantal onderdelen is Klasse B gehanteerd. Het gebouw is voorzien van een mechanische luchttoevoer en -afvoer met warmteterugwinning en CO2-sturing. Door een open middengebied met daklichten wordt het contact met de buitenwereld en het daglicht tot in het hart van het gebouw gerealiseerd. Door bouwkundige (akoestische) voorzieningen, maar ook door de organisatorische invulling, is akoestiek integraal in het plan opgenomen.

BREEAM
Bij de ontwikkeling van Flux is geen gebruik  gemaakt van de BREEAM-systematiek, maar informele doorrekening van de outputspecificaties leert dat Flux voldoet aan de BREEAM-criteria voor het ‘Excellent’-certificaat.

Organisatie / bouwproces
Architectuurstudio Herman Hertzberger tekende voor het ontwerp. De bouw is gerealiseerd door BAM Utiliteitsbouw. DGMR is verantwoordelijk geweest voor het uitwerken en bewaken van de duurzaamheidsambities voor dit project.

Ervaringen positief
Het Fluxgebouw is in gebruik genomen begin 2015. Het is ontworpen op een al laag energiegebruik van 0,84 GJ/m², dit is inclusief gebruikersdeel. Metingen in maart 2016 lieten zien dat het verbruik zelfs nog iets lager ligt, namelijk 0,82 GJ/m². Dat dit dicht, en zelfs nog onder de ontwerpwaarde ligt, is uitzonderlijk. In de praktijk wijkt de werkelijke waarde meestal veel af.

Lees artikel in Onderwijs & Bouw.

Atlas

Ga naar gerenoveerd hoofdgebouw tot duurzaam gebouw Atlas.

Project Gemini

Het project Gemini betreft een renovatie voor de gebouwen Gemini-noord en -zuid voor de faculteiten Werktuigbouwkunde en Biomedische Technologie. Omdat het onmogelijk is alle in Gemini gehuisveste functies tijdelijk te huisvesten op de campus wordt de renovatie gefaseerd uitgevoerd van 2021 - 2025. In 2021 zal eerst Gemini-noord gestript worden.

BREEAM
Op duurzaamheid hanteert de TU/e het instrument BREEAM, met een minimale score van Excellent (4 sterren).