Integriteit

De TU/e koestert een aantal kernwaarden. Voor de wetenschappelijke staf staan wetenschappelijke onafhankelijkheid en integriteit hoog in het vaandel. Ook op zakelijk gebied hecht de TU/e aan transparantie en integriteit. We vinden het als organisatie belangrijk dat medewerkers en studenten op zowel onderzoeks-, valorisatie- als onderwijsgebied integer handelen. Dat is geen vanzelfsprekendheid en moet actief worden bevorderd. Daarom committeren we ons als TU/e aan regels en gedragscodes die richting geven aan het werken en studeren op onze universiteit.

Gedragscodes en regelingen

Met onderstaande landelijk afgesproken gedragscodes en TU/e-regelingen borgen we onze kernwaarden en hoe we met elkaar omgaan op zowel onderwijs- als onderzoeksgebied binnen onze universiteit.

Dat zijn o.a. gedragscodes en regelingen op het gebied van:

Op de drie hierboven genoemde gebieden zijn vertrouwenspersonen actief. Zij zijn aanspreekpunt voor medewerkers en studenten van de TU/e, die te maken hebben met (vermoedens van) een misstand, ongewenst gedrag of een conflict, en kunnen helpen bij het komen tot een oplossing of het indienen van een formele klacht.

Nevenwerkzaamheden

Bij de TU/e zijn afspraken gemaakt met hoogleraren en andere werknemers over het melden van nevenwerkzaamheden. Universitaire werknemers zijn op grond van artikel 1.14 van de CAO verplicht hun nevenwerkzaamheden te melden. Cao-partijen hebben een sectorale regeling nevenwerkzaamheden Nederlandse universiteiten vastgesteld die in werking is getreden op 1 juli 2017. Deze regeling maakt onderdeel uit van de cao zoals vermeld in bijlage J. Deze sectorale regeling geldt dus ook voor de TU/e. Zie hier de regeling sectorale nevenwerkzaamheden.

Met de minister van Onderwijs zijn aanvullende afspraken gemaakt over de transparantie van nevenwerkzaamheden van hoogleraren. Als resultaat van deze afspraak zijn de nevenwerkzaamheden van hoogleraren terug te vinden op de individuele profielpagina van de betreffende hoogleraar, op te vragen via ‘Zoek medewerker’. De hoogleraar is zelf verantwoordelijk voor de actualiteit van de gegevens op deze profielpagina.
 
De TU/e neemt de transparantie van nevenwerkzaamheden uiterst serieus en heeft de afgelopen jaren het toezicht hierop verscherpt. Met enige regelmaat toetsen wij de juistheid van de gegevens op de profielpagina.  Daarnaast is het onderwerp nevenwerkzaamheden  een vast onderdeel van de R&O jaargesprekken.

Code of ethics bij organisatieveranderingen

In het sociaal statuut van de TU/e is een Code of Ethics in opgenomen die fungeert als toetssteen voor goed gedrag in de onderlinge verhoudingen (leidinggevenden, medewerkers, bestuurders, medezeggenschapsgremia etcetera). Deze code geeft richting aan de interpretatie en het gebruik van de regelgeving die van toepassing is bij organisatieveranderingen en dient ook als referentiepunt bij die zaken, vragen en situaties die niet van regels voorzien zijn. Ook nodigt de Code of Ethics uit om elkaar aan te spreken op (on)gewenst gedrag en omgangsvormen. De volledige tekst van het sociaal statuut treft u hier aan.

TU/e Ethische Toetsingscommissie

Op de TU/e hechten we veel waarde aan het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid voor onze onderzoeks- en onderwijsactiviteiten. Dit is voornamelijk van belang voor activiteiten met proefpersonen of persoonlijk identificeerbare data. De TU/e moedigt daarom ethisch bewustzijn aan bij onderzoekers en studenten.

Op de TU/e is een centrale Ethische Toetsingscommissie (ETC) ingesteld door het College van Bestuur, waarin alle faculteiten zijn vertegenwoordigd. Het doel van de ETC is om TU/e-onderzoekers en -studenten te stimuleren om onderzoek uit te voeren in overeenstemming met geaccepteerde ethische standaarden en te handelen in overeenstemming met bestaande wet- en regelgeving. Vanaf 2020 moet al het relevante onderzoek binnen de TU/e worden getoetst door de ETC voor aanvang van de studie. De ETC streeft ernaar om alle bestaande wetten en regelgeving over persoonlijke data, privacy en het omgaan met onderzoeksdata op te nemen in de ethische toetsingsprocedure, om de onderzoekers zo efficiënt mogelijk te faciliteren. Onderzoek dat valt onder de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek (WMO) of de Wet Medische Hulpmiddelen (WMH) moet worden getoetst door een geaccrediteerde Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC, buiten de TU/e). TU/e biedt ondersteuning aan tijdens de ethische toetsingsprocedures. Klik hier voor het contact met de ethische toetsingscommissie.