Voor onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering zijn door de gezamenlijke universiteiten, waaronder de TU/e, in Universiteiten van Nederland-verband diverse gedragscodes opgesteld. Alle universiteiten hebben zich gecommitteerd deze codes na te leven. Op de website van de Universiteiten van Nederland is een overzicht opgenomen van deze gedragscodes.

Code Goed Bestuur

Alle universiteiten, waaronder de TU/e, hechten veel waarde aan de transparantie van hun bestuur en een duidelijke verantwoording over dat bestuur. Daartoe hebben zij zich gecommitteerd aan de Code Goed Bestuur.

Nadere informatie over de naleving van de code is te vinden in:

Gedragscode Privérelaties op Werk

De Gedragscode Privérelaties op Werk voorziet alle medewerkers van de TU/e van informatie over hoe om te gaan met een mogelijke overlapping van professionele- en privérelaties. Het recht op privacy en vrije partnerkeuze wordt altijd gerespecteerd. Van werknemers die een professionele en een (zich ontwikkelende) privérelatie hebben, wordt echter verwacht dat zij altijd professioneel en objectief handelen en zich bewust zijn van de integriteitsrisico's die deze privérelatie met zich mee kan brengen.

Gedragscode Openheid dierproeven

Om concreet invulling te geven aan de breed onderschreven opvatting in de maatschappij dat openheid over wetenschappelijk onderzoek met dieren wenselijk en noodzakelijk is de Code Openheid dierproeven  opgesteld.

Dierproeven aan de TU/e vallen onder de verantwoordelijkheid en vergunningen van de Centrale Proefdiervoorziening van de Universiteit Maastricht. Meer informatie waaronder het jaarverslag dierproeven is te vinden op de website van de Dier Experimenten Commissie van de Universiteit Maastricht.