Melding onregelmatigheden

Onder onregelmatigheden wordt begrepen een ernstig strafbaar feit, een grove schending van regelgeving, het misleiden van de door de universiteit aangewezen accountant, een groot gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu, of het bewust achterhouden van informatie over hiervoor genoemde feiten.

Regeling melding onregelmatigheden

De TU/e heeft de Regeling melding onregelmatigheden opgesteld om bij te dragen aan een integere en transparante organisatie en goed bestuur.

Wanneer medewerkers of studenten het vermoeden van misstanden willen melden, kunnen ze de procedure volgen zoals opgenomen in deze regeling. Uitgangspunt hierbij is dat alle medewerkers en studenten van de universiteit zich vrij moeten voelen om misstanden te melden.

De regeling omschrijft verder om welke onregelmatigheden of misstanden het gaat en bij wie je moet zijn om je vermoedens te melden.

Vertrouwenspersonen en klachtencommissie onregelmatigheden

De TU/e heeft zowel interne als externe vertrouwenspersonen voor ongewenst gedrag en onregelmatigheden benoemd. Zij helpen studenten en medewerkers die overwegen melding te doen van een schadelijke activiteit aan de TU/e. Ook adviseren zijn hen over eventueel te ondernemen stappen en begeleiden hen hier desgewenst bij.

Daarnaast is er een klachtencommissie onregelmatigheden (Commissie integriteit TU/e), welke de taak heeft een vermoeden van onregelmatigheid te onderzoeken en daaromtrent het College van Bestuur te adviseren.

Interne vertrouwenspersonen ongewenst gedrag en onregelmatigheden:

Dhr. dr. ir. (Hjalmar) H.C.J. Mulders
Werkdagen: maandag t/m vrijdag 
Telefoon: 040 247 4509
E-mail: h.c.j.mulders@tue.nl

Mw. ir. H.A.M. (Henny) van Alphen
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Telefoon 040 247 4097
E-mail: h.a.m.v.alphen@tue.nl 

Externe vertrouwenspersoon ongewenst gedrag en onregelmatigheden:

Dhr. Aad Schoenmakers
Phone number: 06 46052901
E-mail: info@mensenwerkcoaching.nl

Mrs. Regina Nieboer
Phone number: 06 23707026
E-mail: vertrouwenspersoon@reginanieboer.nl

Commissie melding onregelmatigheden:

Extern voorzitter: de heer mr. J.M. (Hans) Groot (Dhr. J.P. de Jong is plaatsvervangend voorzitter tot en met 30 november 2023)
Leden: mw. mr. E.B.M.H. (Esther) de Brouwer, mw. C. (Christine) de Graaff-Lijzenga
Plaatsvervangende leden: mw. prof. dr. T. (Tanja) Lange, mw. C.A. (Claudine) Hulsman-Paul, de heer dr. O. (Oded) Raz.
Secretaris: mw. mr. M.E. (Marlies) Kerssemakers-Anthonissen
Telefoon: 040-247 2034
E-mail: m.e.kerssemakers@tue.nl

De TU/e biedt ook de mogelijkheid anoniem te melden. Meer info vind je op intranet.