De TU/e heeft een Ombudsman Personeel benoemd die bijdraagt aan een veilig werkklimaat en aan het lerend vermogen van de organisatie, door op basis van meldingen en/of zwaarwegende signalen te adviseren over (structurele) knelpunten in procedures en regelgeving.

De Ombudsman Personeel oefent de functie onafhankelijk en onpartijdig uit en kent in deze functie geen gezagsverhouding. De Ombudsman Personeel is een vertrouwelijk aanspreekpunt voor werknemers die knelpunten ervaren en/of misstanden aan de orde willen stellen.

Medewerkers van de TU/e kunnen bij de Ombudsman Personeel onder meer terecht voor (structurele) problemen in de samenwerking, bij knelpunten in bepaalde procedures, onjuiste en of onredelijke behandeling door of handelwijze van personen of instanties binnen de TU/e. Dit kan vertrouwelijk en zonder formaliteiten. De ombudsman kan, wanneer zij dat noodzakelijk acht, bemiddelen tussen partijen en onafhankelijk onderzoek doen.

Mevr. mr. dr. A.D.W. (Anna) Soedira
Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag
Telefoon: 06 28525707
E-mail: ombudsman@tue.nl

Als TU/e medewerker, vind je meer informatie op het intranet.