Class Association Rule Models for Predicting Transportation Mode Choice

PhD defense Jiajia Zhang

PhD thesis of
Jiajia Zhang
Date
Tuesday June 13, 2023
Place
TU/e Campus