Integriteit

De TU/e koestert een aantal kernwaarden in het TU/e Value Statement. Voor de wetenschappelijke staf staan wetenschappelijke onafhankelijkheid en integriteit hoog in het vaandel. Ook op zakelijk gebied hecht de TU/e aan transparantie en integriteit. We vinden het als organisatie belangrijk dat medewerkers en studenten op zowel onderzoeks-, valorisatie- als onderwijsgebied integer handelen. Dat is geen vanzelfsprekendheid en moet actief worden bevorderd. Daarom committeren we ons als TU/e aan regels en gedragscodes die richting geven aan het werken en studeren op onze universiteit.

Gedragscodes en regelingen

Met onderstaande landelijk afgesproken gedragscodes en TU/e-regelingen borgen we onze kernwaarden en hoe we met elkaar omgaan op zowel onderwijs- als onderzoeksgebied binnen onze universiteit.

Dat zijn o.a. gedragscodes en regelingen op het gebied van:

Op de drie hierboven genoemde gebieden zijn vertrouwenspersonen actief. Zij zijn aanspreekpunt voor medewerkers en studenten van de TU/e, die te maken hebben met (vermoedens van) een misstand, ongewenst gedrag of een conflict, en kunnen helpen bij het komen tot een oplossing of het indienen van een formele klacht.

Nevenwerkzaamheden

In VSNU-verband hebben de Nederlandse universiteiten een Sectorale regeling nevenwerkzaamheden afgesloten. Een eenduidig beleid voor alle universiteiten waarin al het universitair personeel geacht wordt te rapporteren over nevenwerkzaamheden, en waarop geen uitzonderingen bestaan. Meer informatie vind je op de pagina over nevenwerkzaamheden

TU/e Ethische Toetsingscommissie

Op de TU/e hechten we veel waarde aan het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid voor onze onderzoeks- en onderwijsactiviteiten. Dit is voornamelijk van belang voor activiteiten met proefpersonen of persoonlijk identificeerbare data. De TU/e moedigt daarom ethisch bewustzijn aan bij onderzoekers en studenten.

Op de TU/e is een centrale Ethische Toetsingscommissie (ETC) ingesteld door het College van Bestuur, waarin alle faculteiten zijn vertegenwoordigd. Het doel van de ETC is om TU/e-onderzoekers en -studenten te stimuleren om onderzoek uit te voeren in overeenstemming met geaccepteerde ethische standaarden en te handelen in overeenstemming met bestaande wet- en regelgeving. Vanaf 2020 moet al het relevante onderzoek binnen de TU/e worden getoetst door de ETC voor aanvang van de studie. De ETC streeft ernaar om alle bestaande wetten en regelgeving over persoonlijke data, privacy en het omgaan met onderzoeksdata op te nemen in de ethische toetsingsprocedure, om de onderzoekers zo efficiĆ«nt mogelijk te faciliteren. Onderzoek dat valt onder de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek (WMO) of de Wet Medische Hulpmiddelen (WMH) moet worden getoetst door een geaccrediteerde Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC, buiten de TU/e). TU/e biedt ondersteuning aan tijdens de ethische toetsingsprocedures. Klik hier voor het contact met de ethische toetsingscommissie.