Nevenwerkzaamheden

Bij de TU/e zijn afspraken gemaakt met hoogleraren en andere werknemers over het melden van nevenwerkzaamheden. Universitaire werknemers zijn op grond van artikel 1.14 van de cao verplicht hun nevenwerkzaamheden te melden. Cao-partijen hebben een sectorale regeling nevenwerkzaamheden Nederlandse universiteiten vastgesteld die in werking is getreden op 1 juli 2017. Deze regeling maakt onderdeel uit van de cao zoals vermeld in bijlage J. Deze sectorale regeling geldt dus ook voor de TU/e. Je vindt de sectorale regeling nevenwerkzaamheden onder downloads op deze pagina. Bij de regeling zit een bijlage met veel gestelde vragen door werknemers.

Met de minister van Onderwijs zijn aanvullende afspraken gemaakt over de transparantie van nevenwerkzaamheden van hoogleraren. Als resultaat van deze afspraak zijn de nevenwerkzaamheden van hoogleraren terug te vinden op de individuele profielpagina van de betreffende hoogleraar, op te vragen via ‘Zoek medewerker’. De hoogleraar is zelf verantwoordelijk voor de actualiteit van de gegevens op deze profielpagina.

De TU/e neemt de transparantie van nevenwerkzaamheden uiterst serieus en heeft de afgelopen jaren het toezicht hierop verscherpt. Met enige regelmaat toetsen wij de juistheid van de gegevens op de profielpagina. Daarnaast is het onderwerp nevenwerkzaamheden een vast onderdeel van de R&O jaargesprekken.

Medewerkers hebben voor werkzaamheden buiten de TU/e, die betekenis zouden kunnen hebben voor hun functievervulling aan de universiteit of voor de belangen van de universiteit, toestemming van de TU/e nodig. 

Een geschil kan worden voorgelegd voor zover het betrekking heeft op weigering toestemming tot het verrichten van nevenwerkzaamheden. Medewerkers van de TU/e vinden op het intranet meer informatie.