Collegegeld

In de onderstaande tabel staan de verschillende collegegelden vermeld met daarbij de voorwaarden waaraan je moet voldoen.

                            2023-2024  2024-2025 
A Bachelor- en masterstudenten die voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde 1. € 2.314,-a € 2.530,-
B Bachelorstudenten die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde.  € 12.300,-

€ 13.300,-

C Masterstudenten die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde.  € 17.800,-

€ 19.300,-

D Bachelor- en masterextraneï die voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde.  € 1.157,-

€ 2.530,-

E Bachelorextraneï die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde.  € 6.150,-

€ 6.650,-

F Masterextraneï die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde.  € 8.900,-

€ 9.650,-

G Pre-masterstudenten (EER en niet- EER) die onderwijseenheden van het schakelprogramma  volgen c.q. met toestemming van de examencommissie bachelor- en masteronderwijseenheden volgen 2 € 38,57

€ 42,17

H Contractant  € 500,-

€ 700,-

I Beurspromovendus Meer informatie Meer informatie
J Bachelorstudenten Data Science (JADS) die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde (non-EEA) of al een bachelorgraad hebben behaald.

€ 12.300,-

To be anounced

K Masterstudenten Data Science in Business and Entrepreneurship (JADS) die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde (non-EEA) of al een mastergraad hebben behaald.

€ 17.800,-

To be anounced

L Bachelor- en masterstudenten met de Oekraïense nationaliteit en/of studenten die Oekraïne zijn ontvlucht. Voor bachelorstudenten geldt het lagere tarief voor de komende vier jaar, voor masterstudenten geldt het de komende drie jaar. Het lagere tarief geldt voor één bacheloropleiding of één masteropleiding. € 2.314,-

To be anounced

  European double degree programs    
M Bachelor- en masterstudenten die voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde 1. € 2.314,-

To be anounced

N Masterstudenten die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde en alleen in hun laatste jaar staan ingeschreven (exit level students 3).  € 17.800,-

€ 19.300,-

O Masterstudenten die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde en voor beide masterjaren staan ingeschreven (entry level students 3).  € 8.900,-

€ 9.650,-

a Eerstejaars hoger onderwijs studenten betalen € 1.157,- zoals vastgesteld door OCW.
Op de TU/e gelden voor inschrijvingen als deeltijdstudent dezelfde tarieven als voor een voltijdstudent.

Tariefstelling schakelprogramma

Bij inschrijving in het schakelprogramma stelt de opleiding het totaal aantal studiepunten van je schakelprogramma vast. Met een HBO vooropleiding is dit standaard 30. 

Aan de hand van dit programma wordt de hoogte van het tarief vastgesteld: aantal studiepunten * 1/60 wettelijk tarief (A). Je betaalt je tarief in één keer bij aanvang van het schakelprogramma (restitutie is niet mogelijk).

Halverwege het jaar worden eventuele vrijstellingen of extra vakken verrekend. 

Na afronding van je schakelprogramma, schrijf je je in voor de Master en betaal je het wettelijk collegegeld.

Betalingsmogelijkheden

Wanneer je je in Studielink hebt aangemeld, kun je via Studielink aangeven hoe je het collegegeld wilt betalen. Het collegegeld kun je op de volgende manieren betalen:

 • Machtiging 
 • Overschrijving/storting 
 • Factuur
   
 • Machtiging

Je kunt een machtiging afgeven waarin je de TU/e toestemming geeft het collegegeld af te schrijven van een door jou opgegeven bankrekening. Dit kan een machtiging zijn voor een eenmalige incasso waarbij het volledige bedrag in één keer van het rekeningnummer wordt afgeschreven of een machtiging voor afschrijving in tien termijnen (bij inschrijving als schakelaar en extraneus is betaling in tien termijnen niet mogelijk). Wanneer je kiest voor betaling in tien termijnen wordt er eenmalig een bedrag van €24 administratiekosten berekend. Dit bedrag wordt samen met de eerste termijn geïncasseerd. 

Als je je gedurende het studiejaar inschrijft, kun je niet meer kiezen voor een eenmalige incasso. Wel kun je nog meedoen aan (het restant van) de inning in termijnen. Het collegegeldbedrag wordt dan verdeeld over de nog openstaande incasso termijnen.
De machtiging voor het collegegeld regelen via Studielink. Je ontvangt een mail uit Studielink met meer informatie en instructies.

Door ondertekening verklaart de rekeninghouder akkoord te zijn met de voorwaarden, die gelden bij de machtiging tot incasso van het collegegeld. De machtiging moet ook door jou ondertekend worden als jij niet de rekeninghouder bent.

Afschrijvingsdata: 
De inning van de termijnen van het collegejaar 2023-2024 vindt plaats rond de 25e van iedere maand.
De termijnen worden geïnd van de maand september tot en met juni, dus in 10 termijnen. De eenmalige inning vindt plaats rond 25 september.

 • Overschrijving

Je kunt ervoor kiezen het volledige collegegeld over te maken naar het rekeningnummer van de TU/e:  
NL86RABO0150183704 t.n.v. Technische Universiteit Eindhoven 
o.v.v. je voorletters, naam, geboortedatum, je studentnummer (IDNR), en indien bekend je factuurnummer. 
 
Let op: de inschrijving is pas compleet als het volledige bedrag op de rekening van de TU/e is ontvangen. 

 • Factuur

Gaat iemand anders dan u (bijvoorbeeld een bedrijf of beursverstrekker) uw collegegeld betalen en wilt u hiervoor een factuur ontvangen, klik dan hier.  
Druk vervolgens de 'Aanvraag formulierfactuur' af en vul deze volledig in. 
Vermeld de naam van het bedrijf, de contactpersoon en het adres op het verzoek. 
Het formulier kan worden ingediend bij of verstuurd naar Education and Student Affairs, MetaForum 1.300, Postbus 513, 5600 MB Eindhoven. 

Let op: maak geen collegegeld over naar het rekeningnummer dat vermeld staat onder "overschrijving / aanbetaling", maar op het rekeningnummer dat vermeld staat op de factuur. Dit voorkomt dubbele betalingen.

Vrijstelling betaling collegegeld

Schrijf je je voor een tweede opleiding in (neveninschrijving), terwijl je het collegegeld al bij een andere universiteit of hogeschool hebt betaald, dan kun je in aanmerking komen voor vermindering c.q. vrijstelling van het te betalen collegegeld. Je kunt om een BBC verzoeken bij je instelling via Studielink. Indien jou instelling geen BBC via Studielink ondersteund stuur dan in dat geval een origineel Bewijs Betaald Collegegeld, afgegeven t.b.v. de TU/e met het inschrijfformulier mee. Het Bewijs van Betaald Collegegeld dient gelijktijdig met het verzoek om inschrijving te worden overlegd. Het is niet mogelijk om achteraf nog een Bewijs van Betaald Collegegeld in te leveren voor restitutie van het al betaalde collegegeld. Let op: een Bewijs van Betaald Collegegeld kan niet worden gebruikt voor een inschrijving als extraneus.

Voor internationale studenten

Non-EER studenten betalen een waarborg waar het collegegeld voor het eerste jaar inbegrepen is.

EER studenten betalen geen waarborg. Hieronder staan de mogelijkheden voor EER studenten om het collegegeld te betalen. 

Overschrijving

Als je het collegegeld wilt betalen via een bankoverschrijving vanaf je rekening in een land buiten Nederland of na aankomst in Eindhoven vanaf je Nederlandse rekening, gebruik dan onderstaande bankgegevens. 

Onderstaande rekening is enkel voor betaling van collegegeld.

Als je het collegegeld via (internationale) bankoverschrijving wilt betalen heb je de volgende informatie nodig:  

 • Bankrekeningnummer TU/e: 15.01.83.704 
 • Naam bankrekening: TU/e collegegelden (gebruik deze Nederlandse naam) 
 • begunstigde/ontvanger (aan wie de betaling zal worden verricht): Technische Universiteit Eindhoven (gebruik de Nederlandse naam van de TU/e omdat deze bij de bank geregistreerd is) 
 • IBAN-nummer: NL 86 RABO 01501837 04  
 • BIC-code: RABONL2U  
 • Stad: Eindhoven, Nederland  
 • Adres: Postbus 301 – 5600 AH Eindhoven, Nederland  
 • Vermeld je studentnummer, volledige naam en geboortedatum. In het bijzonder als iemand anders je collegegeld betaalt. Zo kunnen we zien voor wie kosten betaald zijn.

Zorg er bij de betaling van het collegegeld voor dat je bank begrijpt dat eventuele kosten voor deze geldtransfer NIET ten laste komen van de TU/e en dat je alle transactiekosten voor je rekening neemt.  

Let wel:  
je inschrijving is pas volledig als het volledige bedrag aan collegegeld is gestort op de bovengenoemde rekening. 

Machtiging

Je kunt een machtiging afgeven waarin je de TU/e toestemming geeft het collegegeld af te schrijven van een door jou opgegeven bankrekening. Dit kun je regelen via Studielink.

Je kunt de TU/e machtigen voor een eenmalige incasso waarbij het volledige bedrag in één keer van het rekeningnummer wordt afgeschreven of voor een afschrijving in tien termijnen. Wanneer je kiest voor betaling in tien termijnen wordt er eenmalig een bedrag van €24 administratiekosten berekend. Dit bedrag wordt samen met de eerste termijn geïncasseerd.

Restitutie collegegeld bij verzoek tot uitschrijving

Een collegejaar loopt van september t/m augustus.

Het collegegeld voor de resterende maanden wordt terugbetaald op het rekeningnummer dat je in Studielink opgeeft uiterlijk acht weken na de uitschrijfdatum.

Hierbij wordt ook rekening gehouden met de eventueel nog te innen termijnen in geval van gespreide betaling.

Je hebt recht op terugbetaling van een twaalfde deel van het collegegeld voor elke maand die het studiejaar na beëindiging van de inschrijving nog duurt.

Bijvoorbeeld: je wilt je uitschrijven per 1 december. Dit betekent dat je in november via Studielink aan ESA moet laten weten dat je wilt stoppen met de studie en je dus wilt laten uitschrijven. ESA beëindigt de inschrijving per 1 december en restitueert 9/12 (december t/m augustus) van het reeds betaalde collegegeld (mits het collegegeld reeds volledig was betaald).

Wanneer je inschrijving wordt beëindigd met ingang van 1 juli of 1 augustus kun je geen aanspraak maken op restitutie van collegegeld over die maanden.

Britse studenten in Nederland

Britse studenten in Nederland

U woont in Nederland en stond op 31 december 2020 ingeschreven in de BRP. 

Er verandert niets aan het wettelijk collegegeld en het recht op studiefinanciering voor studenten uit het VK in Nederland . Dit geldt ook als u na 31 december 2020 een nieuwe studie begint.

U woont en studeert vanaf 2021 in Nederland

Voor Britse burgers gelden dezelfde regels als voor niet-EU/EER-burger. Of u recht heeft op studiefinanciering en het wettelijk collegegeld hangt af van uw verblijfsvergunning. In de meeste gevallen heeft u geen recht op het wettelijk collegegeld en studiefinanciering. Lees hier meer over de gevolgen voor uw collegegeld en studiefinanciering.