Collegegeld

In de onderstaande tabel staan de verschillende collegegelden 2019-2020 vermeld met daarbij de voorwaarden waaraan je moet voldoen.

  

Hoogte en type collegegeld  

Voorwaarden 

€2.083,-  (wettelijk tarief) 

Bachelor- en masterstudenten die voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde1

A1 

€ 1.041,- (gehalveerd tarief) 

De  voorwaarden  van de halvering van het collegeld vind je op de website van de Rijksoverheid. 

€11.000,- (instellingstarief bachelor ‘hoog’) 

Bachelorstudenten die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde. 

€16.000,- (instellingstarief master ‘hoog’) 

Masterstudenten die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde. 

€1.041,-  (examengeld voor extranei) 

Bachelor- en masterextraneï die voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde. 

€ 5.500,- (examengeld voor bachelor extraneï) 

Bachelorextraneï die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde. 

€ 8.000,- (examengeld voor master extranei) 

Masterextraneï die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde. 

€ 34,72,- per sp (tarief schakelprogramma per studiepunt) 

Tarief voor schakelaars (EER en niet- EER) voor het volgen van onderwijseenheden van het schakelprogramma  c.q. voor het met toestemming van de examencommissie volgen van bachelor- en masteronderwijseenheden2

€ 500,- (tarief contractant per collegereeks) 

Contractant 

I € 10.000,- Beurspromovendi

J

€ 16.000,- (instellingstarief ‘exit-studenten’) 

Masterstudenten die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde en één jaar ingeschreven worden (exit-studenten3). 

€ 8.000,- (instellingstarief ‘entry-studenten’) 

Masterstudenten die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde en twee jaar ingeschreven worden (entry-studenten4). 

Het instellingstarief voor voor Summa Tech EER-studenten is tot 2020 gelijk gesteld aan het wettelijk tarief collegegeld.

Joint degree programma's Data science en data science and enterpreneurship

Voor de joint degree programma's Data Science en Data Science and Enterpreneurship dienen op basis van de samenwerkingsovereenkomst TU/e-TiU het instellingscollegegeld door TU/e en TiU gezamelijk nog vastgesteld te worden.  

Overgangsregeling 

Het bedrag voor de overgangsregeling wordt in juni 2019 gepubliceerd.

Op de TU/e gelden voor inschrijvingen als deeltijdstudent dezelfde tarieven als voor een voltijdstudent.

Overgangsregeling 

 • Bachelorstudenten die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde en de bacheloropleiding aan de TU/e zijn gestart voor 1 september 2016, betalen voor 2019-2020 € 9.265,- (instellingstarief bachelor ‘overgang’). 
 • Masterstudenten die niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde en de masteropleiding aan de TU/e zijn gestart voor 1 september 2016, betalen voor 2019-2020 € 14.478,- (instellingstarief master ‘overgang’). 
 • Voor Europese double degree programma’s waarvan de overeenkomst voor 1 februari 2016 is afgesloten, bedraagt het instellingscollegegeld € 4.000,- voor entry-studenten en € 8.000 voor exit-studenten. Voor Europese double degree programma die op of na 1 februari 2016 zijn afgesloten, gelden de instellingscollegegelden zoals opgenomen in bovenstaande tabel. Het CvB heeft d.d. 17 november 2016 besloten tot een korting op het instellingscollegegeld voor het EIT digital programma tot en met 2019-2020 resulterend in een tarief van € 4.000,- voor entry-studenten en € 8.000 voor exit-studenten.

Bijzondere programma's  

Het instellingstarief voor Summa Tech EER-studenten is tot 2020 gelijk gesteld aan het wettelijke tarief collegegeld.

Halvering collegegeld eerstejaars 

Informatie over verlaging van het collegegeld vanaf studiejaar 2018-2019 voor eerstejaarsstudenten vind je op de website van de rijksoverheid.

Tariefstelling schakelprogramma

Bij inschrijving in het schakelprogramma stelt de opleiding het totaal aantal studiepunten van je schakelprogramma vast. Met een HBO vooropleiding is dit standaard 30. 

Aan de hand van dit programma wordt de hoogte van het tarief vastgesteld: aantal studiepunten * €34,72 (€2.083/60 sp) Je betaalt je tarief in één keer bij aanvang van het schakelprogramma (restitutie is niet mogelijk) 

Halverwege het jaar worden eventuele vrijstellingen of extra vakken verrekend. 

Na afronding van je schakelprogramma, schrijf je je in voor de Master en betaal je het wettelijk collegegeld.

Betalingsmogelijkheden

Wanneer je je in Studielink hebt aangemeld, kun je via Studielink aangeven hoe je het collegegeld wilt betalen. Het collegegeld kun je op de volgende manieren betalen:

 • Machtiging 
 • Overschrijving/storting 
 • Factuur
   
 • Machtiging

Je kunt een machtiging afgeven waarin je de TU/e toestemming geeft het collegegeld af te schrijven van een door jou opgegeven bank- of girorekening. Dit kan een machtiging zijn voor een eenmalige incasso waarbij het volledige bedrag in één keer van het rekeningnummer wordt afgeschreven of een machtiging voor afschrijving in tien termijnen (bij inschrijving als schakelaar en extraneus is betaling in tien termijnen niet mogelijk). Wanneer je kiest voor betaling in tien termijnen wordt er eenmalig een bedrag van €24 administratiekosten berekend. Dit bedrag wordt samen met het eerste termijn geïncasserd.  
 
Als je je gedurende het studiejaar inschrijft, kun je niet meer kiezen voor een eenmalige incasso. Wel kun je nog meedoen aan (het restant van) de inning in termijnen. Het collegegeldbedrag wordt dan verdeeld over de nog openstaande incasso termijnen. 
 
Voor het collegejaar 2019-2020 kun je vanaf de tweede helft van juni 2019 de machtiging voor het collegegeld regelen via Studielink. Je ontvangt een mail uit Studielink met meer informatie en instructies.  

 
Door ondertekening verklaart de rekeninghouder akkoord te zijn met de voorwaarden, die gelden bij de machtiging tot incasso van het collegegeld. De machtiging moet ook door jou ondertekend worden als jij niet de rekeninghouder bent. 

Afschrijvingsdata:  

De inning van de termijnen vindt op of omstreeks de 25e van iedere maand plaats, met uitzondering van 24 december 2019, 24 januari 2020 en 24 april 2020. 
De termijnen worden geïnd van de maand september tot en met juni, dus in 10 termijnen. De eenmalige inning vindt omstreeks 25 september 2019 plaats.

 • Overschrijving

Je kunt ervoor kiezen het volledige collegegeld over te maken naar het rekeningnummer van de TU/e:  
NL86RABO0150183704 t.n.v. Technische Universiteit Eindhoven 
o.v.v. je voorletters, naam, geboortedatum en je studentnummer (IDNR). 
 
Let op: de inschrijving is pas compleet als het volledige bedrag op de rekening van de TU/e is ontvangen. 

 • Factuur

Gaat iemand anders dan u (bijvoorbeeld een bedrijf of beursverstrekker) uw collegegeld betalen en wilt u hiervoor een factuur ontvangen? 
Druk vervolgens de 'Aanvraag formulierfactuur' af en vul deze volledig in. 
Vermeld de naam van het bedrijf, de contactpersoon en het adres op het verzoek. 
Het formulier kan worden ingediend bij of verstuurd naar Education and Student Affairs, MetaForum 1.300, Postbus 513, 5600 MB Eindhoven. 

Let op: maak geen collegegeld over naar het rekeningnummer dat vermeld staat onder "overschrijving / aanbetaling", maar op het rekeningnummer dat vermeld staat op de factuur. Dit voorkomt dubbele betalingen.

Vrijstelling betaling collegegeld

Schrijf je je voor een tweede opleiding in (neveninschrijving), terwijl je het collegegeld al bij een andere universiteit of hogeschool hebt betaald, dan kun je in aanmerking komen voor vermindering c.q. vrijstelling van het te betalen collegegeld. Stuur in dit geval een origineel Bewijs Betaald Collegegeld, afgegeven t.b.v. de TU/e met het inschrijfformulier mee. Het Bewijs van Betaald Collegegeld dient gelijktijdig met het verzoek om inschrijving te worden overlegd. Het is niet mogelijk om achteraf nog een Bewijs van Betaald Collegegeld in te leveren voor restitutie van het al betaalde collegegeld. Let op: een Bewijs van Betaald Collegegeld kan niet worden gebruikt voor een inschrijving als extraneus.

Voor internationale studenten

Alle internationale studenten betalen een waarborg om te bevestigen dat ze zich zullen inschrijven bij de TU/e. Studenten van buiten de EER betalen een waarborg waar het collegegeld voor het eerste jaar inbegrepen is. Bij de waarborg voor EER-studenten is het collegegeld niet inbegrepen. Hieronder staan de mogelijkheden voor deze studenten om het collegegeld te betalen. 

Overschrijving

Als je het collegegeld wilt betalen via een bankoverschrijving vanaf je rekening in een land buiten Nederland of na aankomst in Eindhoven vanaf je Nederlandse rekening, gebruik dan onderstaande bankgegevens. 

Houd er rekening mee dat er aparte rekeningen zijn voor de waarborg en voor de betaling van het collegegeld.

Als je het collegegeld via (internationale) bankoverschrijving wilt betalen heb je de volgende informatie nodig:  

 • Bankrekeningnummer TU/e: 15.01.83.704 
 • Naam bankrekening: TU/e collegegelden (gebruik deze Nederlandse naam) 
 • begunstigde/ontvanger (aan wie de betaling zal worden verricht): Technische Universiteit Eindhoven (gebruik de Nederlandse naam van de TU/e omdat deze bij de bank geregistreerd is) 
 • IBAN-nummer: NL 86 RABO 01501837 04  
 • BIC-code: RABONL2U  
 • Stad: Eindhoven, Nederland  
 • Adres: Postbus 301 – 5600 AH Eindhoven, Nederland  
 • Vermeld je studentnummer, volledige naam en geboortedatum. In het bijzonder als iemand anders je collegegeld betaalt. Zo kunnen we zien voor wie kosten betaald zijn.

Zorg er bij de betaling van het collegegeld voor dat je bank begrijpt dat eventuele kosten voor deze geldtransfer NIET ten laste komen van de TU/e en dat je alle transactiekosten voor je rekening neemt.  

Let wel:  
je inschrijving is pas volledig als het volledige bedrag aan collegegeld is gestort op de bovengenoemde rekening. 

Automatische incasso en periodieke overschrijving 

Het is mogelijk om je collegegeld te betalen door middel van een periodieke overschrijving. Tijdens de Inschrijfdag krijg je de gelegenheid om een formulier in te vullen om dit te regelen.Je inschrijving is een feit zodra je inschrijfformulier en de ondertekende automatische incasso verwerkt zijn.  
Je kunt de TU/e machtigen het collegegeld in vijf termijnen van je Nederlandse bankrekening af te schrijven, hetzij in de vorm van een eenmalige incasso voor het volledige bedrag, hetzij in de vorm van een periodieke overschrijving voor het overmaken van het collegegeld.  
Als je in termijnen betaalt, worden er € 24 administratiekosten in rekening gebracht, die bij de eerste termijn van je rekening worden afgeschreven. 

Gevolgen van de Brexit per 12 april 2019

De Nederlandse overheid heeft bekend gemaakt dat zij voornemens is om er voor te zorgen dat burgers uit het Verenigd Koninkrijk die reeds in Nederland verblijven, tegen het wettelijke tarief een bachelor- of masteropleiding mogen volgen. Voor hen verandert er niets.

Let op: je moet om hiervoor in aanmerking te komen, voor de datum van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk ingeschreven staan in het Basisregistratie Personen (BRP) als ingezetene.

Studenten uit het Verenigd Koninkrijk die na de datum van uittreding (Brexit) naar Nederland komen en aan een bachelor- of masteropleiding beginnen, dienen het hogere instellingstarief te betalen.

Verdere informatie van de Nederlandse overheid over Brexit kun je hier vinden.